Χρήσιμα Έντυπα & Αιτήσεις

Τα ακόλουθα έντυπα είναι στη διάθεση των μελών ΔΕΠ και άλλων ερευνητών που διεξάγουν έρευνα σε συνεργασία με τον Πανεπιστήμιο Λευκωσίας:

  1. University of Nicosia Research Handbook (COMING SOON)
  2. General Information and Profiles of the University of Nicosia Required for the Submission of Research Proposals (September 2017)

  3. Research Ethics Committee (REC) Application Procedure and Forms (September 2011)

Στη διάθεση καθηγητών και ερευνητών, υπάρχουν τα ακόλουθα έντυπα αιτήσεων (τα οποία περιλαμβάνονται και στο Εγχειρίδιο Έρευνας:

 

Καθηγητές και ερευνητές ενθαρρύνονται να εξοικειωθούν με όλα τα σχετικά έντυπα και αιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: [email protected]