Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Το ‘Ιδρυμα Προώθησης ‘Eρευνας (ΙΠΕ) ιδρύθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με γενικό σκοπό την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην Κύπρο. Στην ίδρυση του ΙΠΕ συνέβαλε η αναγνώριση της σημασίας της έρευνας στις σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η διαπίστωση του γενικά υψηλού μορφωτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, καθώς και η εκτίμηση ότι η ερευνητική δραστηριότητα και η ερευνητική υποδομή στην Κύπρο χρειάζονται αναβάθμιση. Αυτή η αναβάθμιση στοχεύεται μέσα από ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, όπως η ανάπτυξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στην Κύπρο, η προώθηση της δικτύωσης μεταξύ κυπριακών και διεθνών ερευνητικών κοινοτήτων και η ανάπτυξη υποδομών έρευνας υψηλού επιπέδου στο νησί.

 

Εθνικά Σημεία Επαφής στην Κύπρο

Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή κυπριακών φορέων στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, έχουν οριστεί Εθνικά Σημεία Επαφής (National Contact Points) για όλους τους θεματικούς και άλλους τομείς του προγράμματος. Τα ΕΣΕ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Παροχή συστηματικής και σε βάθος πληροφόρησης για τον τομέα υπευθυνότητάς τους
  • Συστηματική διάδοση πληροφοριών προς την ερευνητική κοινότητα της Κύπρου όσον αφορά το συγκεκριμένο τομέα υπευθυνότητάς τους,
  • Οργάνωση εκπαιδευτικών και άλλων σεμιναρίων/ενημερωτικών ημερίδων,
  • Παροχή βοήθειας σε αιτητές και διαλεύκανση αποριών στο στάδιο της προετοιμασίας της πρότασης, συμπεριλαμβανομένης και προ-διαλογής
  • Στήριξη αιτητών όσον αφορά την εξεύρεση εταίρων στο εξωτερικό

Για τον κατάλογο των Εθνικών Σημείων Επαφής για την Κύπρο πατήστε εδώ:  https://www.research.org.cy/EN/index.html/horizon_RPF.shtm

 

Ιστοχώρος: www.research.org.cy

Email: [email protected]