Πληροφορίες Σχετικά Με τη Θεώρηση Εισόδου

Οι φοιτητές από ΗΠΑ και Καναδά, μέσω προγράμματος ανταλλαγής Global Semesters, θα πρέπει να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα Global Semesters

Προϋποθέσεις για Θεώρηση Εισόδου για Διεθνείς Φοιτητές

Όλοι οι φοιτητές από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αιτούνται για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρέπει να έχουν θεώρηση εισόδου (visa) για να τους επιτραπεί η είσοδος στην Κυπρο. Υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πληρωμές έχουν ληφθεί, το Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει να υποβάλει τα έγγραφα του φοιτητή στο Τμήμα Μετανάστευσης για αξιολόγηση.

1. €55 τέλος υποβολής αίτησης (καμία αίτηση δεν εξετάζεται αν δεν καταβληθεί το τέλος αυτό, το οποίο είναι μη επιστρεπτέο).
2. €86 τέλος φοιτητικής θεώρησης εισόδου (καμία αίτηση δεν εξετάζεται αν δεν καταβληθεί το τέλος αυτό, το οποίο είναι μη επιστρεπτέο).
3. 4 φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου.
4. Πιστοποιημένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (μέσης & ανώτερης δευτεροβάθμιας) και αναλυτική βαθμολογία.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου (με ισχύ για τουλάχιστον δύο χρόνια από την έναρξη του εξαμήνου εγγραφής).
6. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (ισχύς 6 μηνών).
7. Πιστοποιημένη βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα ότι ο οικονομικός χορηγός του φοιτητή έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης, σπουδών και επαναπατρισμού του. Χορηγός μπορεί να είναι μόνο ο πατέρας, η μητέρα, η ό ίδιος ο φοιτητής. Η βεβαίωση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τη σχέση μεταξύ χορηγού και φοιτητή (με διάρκεια ισχύος όχι λιγότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης).
8. Υποστηρικική κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού (ισχύς 1 μήνα).
9. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αιματολογικών εξετάσεων για Ηπατίτιδα Β και Γ, AIDS/HIV, και Σύφιλη (με ισχύ 4 μήνες από την ημερομηνίας έκδοσης).
10. Πιστοποιημένη ακτινογραφία θώρακα για φυματίωση (με ισχύ 4 μήνες από την ημερομηνίας έκδοσης).

Οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακό πρέπει επίσης να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1. Πιστοποιημένο αντίγραφο δελτίου βαθμολογίας.
2. Πιστοποιημένο αντίγραφο πτυχίου.
3. 2 συστατικές επιστολές.
4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (όπου εφαρμόζεται).

Πιστοποίηση Εγγράφων

Οι μαθητές καλούνται να πιστοποιήσουν/επικυρώσουν τα παραπάνω έγγραφα στις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής τους. Η διαδικασία πιστοποίησης διαφέρει μεταξύ των χωρών που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη της Χάγης, 1961 (Apostille) και εκείνων που δεν το έχουν πράξει.

Τα πιστοποιημένα έγγραφα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται μετάφραση, αυτή πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο μεταφραστή και να επικυρώνεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας του αιτούντος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, νομίμως πιστοποιημένα, θα πρέπει να αποστέλλονται στο Πανεπιστήμιο μέσω ταχυδρομείου.

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διεθνών Εισδοχών για οδηγίες σχετικά με το πώς να πιστοποιήσετε έγγραφα στη χώρα σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected]

Κατάλογος σημείων προς έλεγχο κατά την άφιξη

Κατά την άφιξη στην Κύπρο, όλοι οι διεθνείς φοιτητές θα πρέπει να επιδείξουν τα ακόλουθα έγγραφα στις αρχές μετανάστευσης στο σημείο εισόδου:

  1. Διαβατήριο (ισχύς τουλάχιστον δύο ετών).
  2. Απόδειξη είσπραξης από το πανεπιστήμιο του ποσού που καταβλήθηκε.
  3. €2.000 σε μετρητά..
  4. Όλα τα έγγραφα που έχουν πιστοποιηθεί στη συνέντευξη θεώρησης (όπου ισχύει). Οι φοιτητές από χώρες όπου δεν απαιτείται συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους αντίγραφο της θεώρησης εισόδου, που τους απεστάλη από το Γραφείο Εισδοχής.
  5. Πιστοποιητικό Εισδοχής από το Πανεπιστήμιο.
  6. Εισιτήριο με ανοικτή ημερομηνία επιστροφής στη χώρα καταγωγής τους.
Στους φοιτητές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στην Κύπρο.

Απασχόληση για Διεθνείς φοιτητές

Οι φοιτητές από χώρες εκτός ΕΕ επιτρέπεται να εργάζονται για ένα ανώτατο όριο 20 ωρών την εβδομάδα κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων και για 38 ώρες κατά τη διάρκεια των διακοπών.
Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να ξεκινήσουν να εργάζονται έξι μήνες μετά την είσοδό τους στη χώρα και, σύμφωνα με τον περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμο Αρ.184 (1)/2007.

Ασφάλιση υγείας

Όλοι οι διεθνείς φοιτητές υποχρεούνται από τους κανονισμούς του Τμήματος Μετανάστευσης να έχουν ασφάλιση υγείας. Η ασφάλιση διευθετείται μέσω του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου και ανανεώνεται με κάθε ετήσια εγγραφή.