«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»

Η Νομική Σχολή ΑΠΘ και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ ανακοινώνουν την Προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από 15 Απριλίου ως και 20 Μαΐου 2019, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου, στη θυρίδα της Γραμματείας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ κατά τις ώρες 11:30 – 13:00, ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ (Επισυνάπτεται)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ, ή, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων άλλης χώρας, πιστοποιητικό αναγνώρισης αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου.
 4. Πιστοποιητικό σπουδών με   αναλυτική   βαθμολογία   όλων   των   προπτυχιακών   μαθημάτων,   στο οποίο αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.
 5. Υπόμνημα μέχρι χιλίων   (1000)   λέξεων,   στο   οποίο   αναφέρονται   τα   επιστημονικά   ενδιαφέροντα   του υποψηφίου και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του ΔΠΜΣ.
 6. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο, υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.
 7. Αποδεικτικά για τυχόν σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
 8. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Σημείωση:

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και όσοι δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου, ενώ είναι δικαιούχοι, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά βεβαίωση περάτωσης σπουδών, με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.

Οι  υποψήφιοι  αρχικά  μπορούν  να  υποβάλουν  όλα  τα  δικαιολογητικά  σε  απλά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα.  Οι υποψήφιοι που θα γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα, θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των δικαιολογητικών επικυρωμένα από δικηγόρο.

Η  αξιολόγηση  των  υποψηφίων  γίνεται  ως  εξής:

 • Ο γενικός βαθμός πτυχίου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή δυόμισι (2,5), με ανώτατο όριο τα εικοσιπέντε (25) μόρια.
 • Το πτυχίο Τμήματος Νομικής, Ψυχολογίας, Ιατρικής, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Εγκληματολογίας, Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης δίνει στον υποψήφιο δέκα (10) μόρια.
 • Η προηγούμενη σχετική ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών δίνει από ένα (1) ως πέντε (5) μόρια, με αντιστοίχιση ενός (1) μορίου για κάθε τρεις δραστηριότητες ή συμμετοχές.
 • Η επαγγελματική εμπειρία δίνει από ένα (1) ως πέντε (5) μόρια, με αντιστοίχιση ενός μορίου ανά πενταετία.
 • Η κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου δίνει ένα (1) μόριο.
 • Η κατοχή διδακτορικού τίτλου δίνει τρία (3) μόρια.
 • Η άριστη γνώση (επίπεδο C2) μιας ξένης γλώσσας δίνει από ένα (1) ως τρία (3) μόρια [ένα (1) μόριο ανά γλώσσα].
 • Η προφορική  συνέντευξη που  πραγματοποιείται  με όλους  τους  υποψηφίους  δίνει  από  μηδέν  (0) ως  πέντε (5) μόρια, πολλαπλασιαζόμενα με συντελεστή δύο (2).

 

Σχετικά Έγγραφα

Επισυνάπτεται η προκήρυξη και η αίτηση συμμετοχής.

Περισσότερες Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες: από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, (τηλ: +30 6944 155951, κατά τις ώρες 11.00 – 14.00, email: [email protected]) και τις Γραμματείες της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, 541  24,  τηλ:  +30  2310  996510 εσωτερικό 2, κατά  τις  ώρες  09.00  –  11.00,  φαξ:  +30  2310  995272,  e-mail: [email protected]),  του  Τμήματος  Νομικής  του  Πανεπιστημίου  Λευκωσίας  (Λεωφόρος  Μακεδονίτισσας  46, 24005, 1700 Λευκωσία, τηλ: +357 22841974, e-mail: [email protected]) και του ΚΕΘΕΑ (+30 210-9241993-6, εσωτερικό 254,  e-mail:  [email protected]),  καθώς  και  από  την  ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: https://addictions.law.auth.gr