Προκήρυξη Θέσεων Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το Κοινό ΠΜΣ «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2023-2026

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, προκηρύσσουν θέσεις Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2026 για τις πιο κάτω Θεματικές Ενότητες:

 • ΔΟΕ-51 Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο
 • ΔΟΕ-52 Δίκαιο των Επιχειρήσεων
 • ΔΟΕ-53 Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, Ενέργειας και Περιβάλλοντος
 • ΔΟΕ-54 Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Εμπορικών Συναλλαγών

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω Θεματικές Ενότητες, θα βρείτε στο Παράρτημα στο τέλος της προκήρυξης.

Ι. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Υποψήφιοι για τις θέσεις των Μελών ΣΕΠ είναι Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών, Κυπριακών και Ομοταγών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος με αποδεδειγμένη ακαδημαϊκή (ερευνητική, διδακτική και επαγγελματική) εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα των προσφερόμενων Θεματικών Ενοτήτων.

Ο αριθμός των μελών Σ.Ε.Π. που θα επιλεγούν, θα είναι ανάλογος με τις ανάγκες, που θα προκύψουν από την επιλογή των Θ.Ε. από τους φοιτητές, ως και τη γεωγραφική χωροθέτησής τους. Η γλώσσα διδασκαλίας και επικοινωνίας του προγράμματος είναι η ελληνική.

ΙΙ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ

Τα καθήκοντα μέλους Σ.Ε.Π. περιλαμβάνουν τα ακόλουθα (χωρίς να περιορίζονται σε αυτά):

 1. Μελέτη του επιμορφωτικού – ενημερωτικού υλικού, που δίδεται από τα δύο πανεπιστήμια.
 2. Μελέτη και αφομοίωση του διδακτικού υλικού της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).
 3. Τηλεφωνική / γραπτή / ηλεκτρονική / προσωπική επικοινωνία με τους φοιτητές σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
 4. Προετοιμασία και συμμετοχή σε τέσσερις (4) τετράωρες Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.). Στόχος είναι να ενθαρρύνει το μέλος Σ.Ε.Π. τους φοιτητές στη μαθησιακή τους πορεία και να τους προτείνει βιβλιογραφικές πηγές.
 5. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την Θ.Ε. και το πρόγραμμα σπουδών που συμμετέχει. Βαθμολόγηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών των φοιτητών και διόρθωση γραπτών των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων και παράδοση βαθμολογίας εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
 6. Συμμετοχή στις επιτηρήσεις των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων της Θεματικής Ενότητας στην οποία διδάσκει το μέλος Σ.Ε.Π., αλλά και στις αντίστοιχες άλλων Θεματικών Ενοτήτων του ιδίου ή άλλου Προγράμματος Σπουδών, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
 7. Σύνταξη ολιγοσέλιδης απολογιστικής έκθεσης στο τέλος του διδακτικού έτους.

Τα τελικά καθήκοντα θα αναφέρονται αναλυτικά στην σύμβαση ανάθεσης έργου.

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα μέλη ΣΕΠ συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης έργου, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών. Ο χρόνος απασχόλησης των μελών ΣΕΠ θα συνάδει με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο των δύο Πανεπιστημίων. Η σύμβαση έργου είναι διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων (δηλαδή 10 μήνες) και καταρτίζεται περίπου 30 ημέρες μετά την έναρξη των σπουδών και την οριστικοποίηση των τμημάτων στις διάφορες πόλεις.

ΙV. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ

Η αμοιβή των μελών ΣΕΠ καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος. Υπολογίζεται με βάση την κλίμακα αμοιβών του ΕΑΠ και συμπεριλαμβάνει τις δαπάνες μετακίνησης.

V.  ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (Υπογεγραμμένη)
 2. Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα με επισύναψη καταλόγου Δημοσιεύσεων
 3. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 4. Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών (Όσοι τίτλοι είναι από ιδρύματα εκτός Ελλάδας ή Κύπρου πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από Αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.) Σημειώνουμε ότι είναι δυνατή η επισύναψη αίτησης αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. πριν την οριστική υποβολή της αίτησης
 5. Αντίγραφα βεβαιώσεων που να αποδεικνύουν διδακτική εμπειρία ή υπηρεσία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία και εμπειρία στην εξ αποστάσεων εκπαίδευση.

VΙ. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΕΑΠ/ΠΛ

Τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αποστέλλουν μόνο το σημείο 1 & 2 των ανωτέρω εγγράφων.

Η αποστολή των εγγράφων πρέπει να γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά ([email protected]) από τις 20 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου 2023.


Για πληροφορίες που αφορούν στις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το [email protected] ή τηλεφωνικώς με το 0035722841974.

Βρείτε την αίτηση εδώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΟΕ-51 – Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο

Η Θεματική Ενότητα «Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο» περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα):

 • Οικονομικές Ελευθερίες και Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.:

Το αντικείμενο του γνωστικού αντικειμένου είναι η ανάλυση της προβληματικής των οικονομικών ελευθεριών και ειδικότερα της ελευθερίας της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας και του δικαιώματος της ιδιοκτησίας στο πλαίσιο του ισχύοντος ελληνικού Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση ιδίως στο πρόβλημα της στάθμισής τους με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα ή συλλογικά αγαθά..

 • Κράτος και αγορά – Τα μοντέλα οικονομικής διακυβέρνησης:

Αντικείμενο του γνωστικού αντικειμένου είναι η μελέτη των συστημάτων δημόσιας και συνταγματικής ρύθμισης της οικονομίας στη διαχρονική τους εξέλιξη από το φιλελεύθερο Κράτος στο κοινωνικό Κράτος και ακολούθως στο σύγχρονο ρυθμιστικό Κράτος.

 • Παγκοσμιοποίηση, διεθνοποίηση της οικονομίας και οικονομική κρίση – Οι θεσμικές συνέπειες:

Αντικείμενο του γνωστικού αντικειμένου είναι η μελέτη των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης και της διεθνοποίησης της οικονομίας στα πολιτικά και συνταγματικά συστήματα των εθνικών Κρατών, υπό το φως ιδίως της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 2007 και επεκτάθηκε στη συνέχεια και στον ευρωπαϊκό χώρο.

ΔΟΕ-52 – Δίκαιο της Επιχειρήσεων (ECTS 20)

Η  Θεματική Ενότητα «Δίκαιο των Επιχειρήσεων» περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα):

 • Δίκαιο Ανταγωνισμού:

Επισκόπηση του Δικαίου του Ανταγωνισμού ως ο στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικεντρώνεται στην ανάλυση και εξέταση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1/2003.

 • Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή:

Εξετάζεται το πεδίο της προστασίας του καταναλωτή, τόσο από απόψεως κοινοτικού δικαίου, όσο και από απόψεως εθνικού δικαίου. Εξετάζει επίσης τις εξελίξεις στο πεδίο του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων και το ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο, καθώς και το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ευθύνη του παραγωγού.

 • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας:

Αυτό το γνωστικό αντικείμενο εξετάζει κριτικά την εξελισσόμενη νομοθεσία και νομολογία στο πεδίο της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και παρουσιάζει τους φοιτητές με γνωσιολογικό υπόβαθρο και ανάπτυξη ικανότητας κατανόησης του ουσιαστικού δικαίου που αφορά στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συγγραφικά δικαιώματα και δικαιώματα δημιουργού, copyright, και αξιολογεί την διασύνδεση μεταξύ δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας και ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και δικαίου του ανταγωνισμού.

ΔΟΕ-53 – Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Η Θεματική Ενότητα «Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων Ενέργειας και Περιβάλλοντος» περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα):

 • Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Έργων:

Αντικείμενο του γνωστικού αντικειμένου είναι η μελέτη του θεσμού της διοικητικής σύμβασης με ιδιαίτερη έμφαση στις συμβάσεις δημοσίων έργων (ανάθεση κατασκευής, αρχές διεξαγωγής του διαγωνισμού, διεξαγωγή της δημοπρασίας, εκτέλεση της σύμβασης, παροχή έννομης προστασίας).

 • Δίκαιο Ενέργειας:

Αντικείμενο του γνωστικού αντικειμένου είναι η μελέτη του θεσμικού πλαισίου της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο και τις αρμοδιότητες της ΡΑΕ, στην οργάνωση της αγοράς φυσικού αερίου, στην οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην προστασία των καταναλωτών κ.λπ.

 • Δίκαιο Περιβάλλοντος:

Αντικείμενο του γνωστικού αντικειμένου είναι η μελέτη του δικαίου του περιβάλλοντος: συνταγματικές βάσεις, προστασία δασών και δασικών εκτάσεων, ακυρωτική περιβαλλοντική δίκη, περιβαλλοντική πληροφόρηση, σύγκρουση του δικαιώματος στο περιβάλλον με άλλα συνταγματικά δικαιώματα, και ιδίως με την ελευθερία της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας και το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, ευθύνη αποζημίωσης για περιβαλλοντικές βλάβες κ.λπ.

ΔΟΕ-54 – Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Εμπορικών Συναλλαγών (ECTS 20)

Η Θεματική Ενότητα «Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Εμπορικών Συναλλαγών» περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα):

 • Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου:

Εξετάζεται το νομικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα ζητήματα που αναλύονται αφορούν το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, την ελευθερία παροχής των εν λόγω υπηρεσιών μέσα στην ΕΕ, τη διαφήμιση των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, τη μη αιτηθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία και τη διαφήμιση των ελευθέρων επαγγελμάτων, την ηλεκτρονική κατάρτιση συμβάσεων, την ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών, είτε πρόκειται για τους φορείς παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο είτε για τους παροχείς φιλοξενίας, την έννομη προστασία στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τέλος, την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 • Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο:

Το γνωστικό αντικείμενο του Χρηματοπιστωτικού Δικαίου αποσκοπεί σε μία ευρεία, σύνθετη και όσον το δυνατό πληρέστερη μελέτη του υπό εξέλιξη και αναβάθμιση νομοθετικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση, τη δράση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναδεικνύει ουσιώδη ζητήματα που ανακύπτουν σε ολόκληρο το φάσμα του Χρηματοπιστωτικού Δικαίου και να καταστήσει τους φοιτητές κοινωνούς των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοπιστωτικών εξελίξεων, με απώτερο σκοπό την πολύπλευρη κατανόηση του συγκεκριμένου κλάδου δικαίου, τόσο σε θεωρητικό (ακόμη και διεπιστημονικό) επίπεδο, όσο και σε καθαρά πρακτικό (νομικό) επίπεδο.

 • Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου:

Η παρούσα υποενότητα αφορά την εξέταση και ανάλυση των εσωτερικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ρυθμίσεων εμπορικών σχέσεων που παρουσιάζουν στοιχεία αλλοδαπότητας. Θα αναλυθούν οι γενικές αρχές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, θέματα διεθνούς δικαιοδοσίας σε εμπορικές διαφορές, θέματα εφαρμοστέου δικαίου στις εμπορικές συμβάσεις και ζητήματα δικαίου διεθνούς διαιτησίας. Θα εξετασθούν επίσης βασικά κείμενα του δικαίου του διεθνούς εμπορίου, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Πώληση Κινητών

Πραγμάτων (CISG 1980). Η υποενότητα αυτή θα αποτελέσει την βάση για την κατανόηση και ανάλυση των ακολούθων δύο ειδικότερων υποενοτήτων.