Έρευνες από μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές

Διδακτορική Διατριβή στο Πρόγραμμα «Επιστήμες Αγωγής»

Διερεύνηση των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την πρόθεση των εκπαιδευτικών στην παραμεθόριο να ενσωματώσουν την εκπαιδευτική ερευνά δράσης στην καθημερινή τους πρακτική

Φοιτητής: Διονύσιος Τρικοίλης
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δρ Έλενα Παπαναστασίου

Η εκπαίδευση στις παραμεθόριες περιοχές αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα (Chunling, 2011). Παρά το μεγάλο μέγεθος του πληθυσμού που ζει σε αυτές έχουν αναφερθεί σοβαρές εκπαιδευτικές ανισότητες οι οποίες αφορούν στην κατανομή της εκπαίδευσης μεταξύ παραμεθόριων και αστικών σχολείων και δημιουργούν το χάσμα μεταξύ παραμεθόριων – αστικών περιοχών (Lingam & Lingam, 2013).

Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών έχουν επισημανθεί ανισότητες στην επαγγελματική ανάπτυξή τους. Οι ανισότητες αυτές με τη σειρά τους έχουν άμεση επίδραση στην ποιότητα της μάθησης των μαθητών, αφού οι εκπαιδευτικοί αποτελούν την πιο κρίσιμη μεταβλητή για τη βελτίωση της μάθησης (Hattie, 2009. Rivkin, Hanushek, & Kain, 2005. Rockoff, 2004). Η ποιότητα της εκπαίδευσης, όμως, ενός πληθυσμού επηρεάζει τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, γεγονός που με τη σειρά του καθιστά δυνατή τη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας και επομένως της οικονομικής ανάπτυξης (Aghion & Howitt, 1998. Barro & Lee, 1993). Επομένως, το επίπεδο εκπαίδευσης και η κατανομή της έχουν άμεσο αντίκτυπο στην πρόοδο ενός έθνους (Bouck, 2004).

Οι διεθνείς μελέτες παρουσιάζουν την ενασχόληση με την εκπαιδευτική έρευνα σε ατομικό και συνεργατικό επίπεδο ως την περισσότερο αποτελεσματική μορφή επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς (OECD, 2009). Η χρήση της από τους εκπαιδευτικούς συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας του παιδαγωγικού και διδακτικού τους έργου (Ravenscroft, Rebele, Pierre, & Wilson, 2008). Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθούν οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την πρόθεση των εκπαιδευτικών στην παραμεθόριο να ενσωματώσουν την εκπαιδευτική έρευνα δράσης στην καθημερινή τους πρακτική. Η έρευνα διεξήχθη τη σχολική χρονιά 2017-2018, σε 107 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία βρίσκονται σε δυσπρόσιτες παραμεθόριες περιοχές.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης φανέρωσαν ότι η πρόθεση για έρευνα επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη στάση για την έρευνα. Εντούτοις, όπως προέκυψε, η πρόθεση για έρευνα επηρεάζεται συνολικά περισσότερο από τις ερευνητικές δεξιότητες. Επομένως μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι ερευνητικές δεξιότητες μαζί με τις στάσεις είναι πολύ σημαντικές μεταβλητές για την ενίσχυση της πρόθεσης των εκπαιδευτικών για έρευνα. Τέλος παρατηρείται ότι οι ερευνητικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών επηρεάζονται κυρίως από τις γνώσεις τους για την έρευνα. Κατά συνέπεια, η ενίσχυση της γνώσης και των δεξιοτήτων έρευνας θα μπορούσε τόσο να βελτιώσει τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην έρευνα, όσο και να ενδυναμώσει την πρόθεσή τους για έρευνα.

Τα συμπεράσματα αυτά μπορούν να επηρεάσουν την χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο τα Πανεπιστήμια μπορούν να διαμορφώσουν κατάλληλα το πρόγραμμα σπουδών τους, για να ενισχύουν την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων έρευνας. Σε υπηρεσιακό επίπεδο οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να δίνουν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς ώστε να γνωρίσουν την αξία της εκπαιδευτικής έρευνας και να την ενσωματώσουν στην καθημερινή τους πρακτική. Η ενίσχυση της πρόθεσης για διεξαγωγή έρευνας των εκπαιδευτικών θα επηρεάσει την πρόθεσή τους για δια βίου μάθηση υπογραμμίζοντας ότι η διδασκαλία και η εκμάθησή της είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ενασχόληση με ερευνητικές δραστηριότητες (Borko et al., 2007. Loughran, 2006).

Aghion, P., & Howitt, P. (1998). Endogenous Growth Theory. Cambridge, MA: MIT.

Barro, R. J., & Lee, J. W. (1993). International Comparisons of Educational Attainment. Journal of Monetary Economics, 32(3), 363–394. https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90023-9

Borko, H., Liston, D., & Whitcomb, J. (2007). Conversations that Renew. Journal of Teacher Education, 58(4), 263–268. https://doi.org/10.1177/0022487107305533

Bouck, E. C. (2004). How size and setting impact education in rural schools. Rural Educator, 25(3), 38–42.

Chunling, L. (2011). Shuju wucha de tiaozheng xiaoguo de pinggu (Evaluation of results of adjusting data error margins). Shehuixue yanjiu (Sociological Studies) 3.

Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York: Routledge.

Lingam, G. I., & Lingam, N. (2013). Making learning and teaching a richer experience: A challenge for rural Fijian primary schools. Educational Research Review, 8(21), 2160–2168.

Loughran, J. (2006). Developing a Pedagogy of Teacher Education: Understanding Teaching and Learning about Teaching. New York: Routledge.

OECD. (2009). Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS. Paris: OECD.

Ravenscroft, S. P., Rebele, J. E., St. Pierre, K., & Wilson, R. (2008). The importance of accounting education research. Journal of Accounting Education, 26(4), 180–187.

https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2009.02.002

Rivkin, S. G., Hanushek, E. A., & Kain, J. F. (2005). Teachers, schools, and academic achievement. Econometrica, 73(2), 417–458. https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2005.00584.x

Rockoff, J. E. (2004). The impact of individual teachers on student achievement: Evidence from Panel Data. The American Economic Review, 94(2), 247–252. https://doi.org/10.1257/0002828041302244

Μεταπτυχιακή Eργασία στο Πρόγραμμα «Επιστήμες Αγωγής» στην κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Τεχνολογία»

Η Εικονική Πραγματικότητα στις τάξεις EFL:  Μαθησιακά αποτελέσματα Εκπαιδευτική δυναμική και στάσεις εκπαιδευομένων

Φοιτητής: Καραγεωργάκης Θεοδόσης
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δρ Νησιφόρου Έφη

Αποτελεί κοινή παραδοχή πως η Εικονική Πραγματικότητα διακρινόμενη από ορισμένα αξιομνημόνευτα στοιχεία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αν και ήδη έχει αναπτυχθεί ένα αρκετά ευρύ φάσμα εφαρμογών με εκπαιδευτική υπόσταση, περαιτέρω έρευνα απαιτείται για τη θέσπιση αποτελεσματικών τεχνικών και πρακτικών λειτουργίας τους. Το παρόν ερευνητικό πόνημα εξέτασε τη χρησιμότητα των συστημάτων Εικονικής Πραγματικότητας και συγκεκριμένα του συνδυασμού του υλικού μέσου Google Cardboard και του λογισμικού Google Expeditions ως υποστηρικτικού εργαλείου για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σαν ξένη γλώσσα σε 38 μαθητές επιπέδων Α1 και pre-A2 σύμφωνα με το CEFR (Common European Framework of Reference for languages). Για την επίτευξη του σκοπού αυτού διεξήχθη ποιοτική και ποσοτική έρευνα μέσω δοκιμίου αξιολόγησης και ερωτηματολογίου, που εξέτασαν την επιρροή που είχε η παρέμβαση της χρήσης Εικονικής Πραγματικότητας στη διδασκαλία. Έπειτα για την τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων, διεξήχθησαν συζητήσεις με τη μορφή ομάδων εστίασης. Από τα αποτελέσματα προέκυψε πως προκλήθηκε θετικός αντίκτυπος στις επιδόσεις των μαθητών, ενώ συνάμα διαφάνηκαν μια σειρά από χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν την αντιληπτή χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος Εικονικής Πραγματικότητας, συνηγορώντας στην άποψη πως η διδασκαλία μέσα από τη χρήση ενός τέτοιου συστήματος διαθέτει υψηλή δυναμική και προοπτικές. Το παρόν έργο δύναται να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και διαμόρφωσης μελλοντικών ερευνών, που θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και πληθυσμιακές ομάδες ή ακόμα μπορεί να γίνει το εφαλτήριο για επιπρόσθετη διερεύνηση σε σχέση με τη δυναμική της Εικονικής Πραγματικότητας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Εικονική Πραγματικότητα, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Google Cardboard, Google Expeditions, Virtual Reality (VR), English as a Foreign Language (EFL), Constructivism

Εκπαιδευτικό Υλικό Ειδικής Εκπαίδευσης ανεπτυγμένο από τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών για Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Γονείς

Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στο πλαίσιο φοίτησής τους στο Eξ Αποστάσεως Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών, «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», έχουν αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά με γλωσσικές διαταραχές με σκοπό την πρακτική υποστήριξη συναδέλφων ειδικής αγωγής και των γονέων. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί ως μέρος των εβδομαδιαίων δραστηριοτήτων του μαθήματος «Παθολογία της Γλώσσας στην Ειδική Εκπαίδευση», κατά το Εαρινό τετράμηνο 2020, υπό την καθοδήγηση της Δρος Ευδοκίας Πίττα και φιλοξενείται, κάτω από το πεδίο Εκπαιδευτικό Υλικό – Ειδική Εκπαίδευση, στην ιστοσελίδα https://www.akida.info/index.php/educational-material1/special-education. Βασισμένο σε υποθετικές περιπτώσεις, το υποστηρικτικό υλικό συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων παιδιών με ειδική γλωσσική διαταραχή (ΕΓΔ) και τραυλισμό. Για τη συγκρότηση του υποθετικού ιστορικού του παιδιού παρέχονται πληροφορίες για το ατομικό, ιατρικό, σχολικό και οικογενειακό ιστορικό, καθώς και για τις συνήθειες και τη συναισθηματική κατάσταση του παιδιού. Για τη συγκρότηση του υποθετικού προφίλ του παιδιού δίνονται πληροφορίες για το επικοινωνιακό, κοινωνικό, λεκτικό και γνωστικό προφίλ. Οι προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κάποιες από τις οποίες είναι και εξωδιδακτικές, είναι ψυχογλωσσικού και ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα και εστιάζονται στην ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων επικοινωνίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, παρέχονται προτάσεις για την καλλιέργεια ευχάριστου, φιλικού και υποστηρικτικού κλίματος στη σχολική τάξη, καθώς και για τη συνεργασία του/της εκπαιδευτικού με το οικογενειακό περιβάλλον. Ευελπιστούμε, το εκπαιδευτικό αυτό υλικό να αξιοποιηθεί, με πιθανές αναπροσαρμογές ανάλογα με το προφίλ του εκάστοτε μαθητή, κατά τη διδακτική πρακτική για τη λείανση των δυσκολιών στον προφορικό και γραπτό λόγο. Περισσότερες προτάσεις θα ακολουθήσουν συν τω χρόνω για διάφορα είδη γλωσσικών διαταραχών.

SHARE
Published On: September 15th, 2020|Categories: Blog, OISTOS|
ONE DREAM. ONE WISH. THINK BIG.
Εικαστικά έργα και παραστάσεις φοιτητών και καθηγητών 2018-2020

Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο «Οιστός»

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τέχνη & Ενσυνειδητότητα

Πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε παρόντες σε μία δεδομένη στιγμή που κάνουμε κάτι, αλλά δεν είμαστε. Το μυαλό μας χάνεται σε άλλες σκέψεις, π.χ. συστηνόμαστε με κάποιον και αμέσως το επόμενο δευτερόλεπτο δεν θυμόμαστε το όνομά του, ή, όταν τα παιδιά μας μάς μιλάνε, ακούμε πραγματικά τι μας λένε;

Go to Top