Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας | Φθινόπωρο 2024

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα δεκαπέντε (15) θέσεων για εισδοχή στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία για το Χειμερινό Τετράμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2024-2025    

Σχολή Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών 
Διάρκεια 2.5 χρόνια (5 εξάμηνα) 
Αριθμός θέσεων 15 (δεκαπέντε)
Κριτήρια επιλογής  Προεπιλογή με βάση την αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψηφίου και τελική επιλογή με βάση ατομική συνέντευξη 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 7 Ιουνίου 2024
Ημερομηνία έναρξης Σεπτέμβριος 2024 
Γλώσσα
Ελληνικά
Συνεντεύξεις Οι συνεντεύξεις αναμένονται να διεξαχθούν μεταξύ 17 – 21 Ιουνίου 2024.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Για πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Έλενα Κωνσταντίνου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση constantinou.e@unic.ac.cy. 

Η αίτηση εισδοχής μπορεί να υποβληθεί προσωπικά στο Τμήμα Εισδοχής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου στο https://www.unic.ac.cy/apply ή στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Σχετικά με το πρόγραμμα: 

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών διαδικασιών που διέπουν τη διδασκαλία και τη μάθηση.  

Η Σχολική Ψυχολογία απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου Ψυχολογίας που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον εφαρμοσμένο κλάδο της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, που είναι γνωστός ως σχολική ψυχολογία. Αυτός ο κλάδος πραγματεύεται με την εξακρίβωση εμποδίων στη μάθηση (π.χ. μαθησιακές δυσκολίες, κοινωνικο-συναισθηματικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών) και την εφαρμογή παρεμβάσεων για να την επίλυσή τους. Ένας βασικός ρόλος των σχολικών ψυχολόγων ως επαγγελματίες είναι να παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά, νέους και οικογένειες στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα ασφαλές, υγιές και υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον. Οι σχολικοί ψυχολόγοι τυγχάνουν εκπαίδευσης στη χρήση και αξιολόγηση διαγνωστικών τεστ (π.χ. τεστ νοημοσύνης και τεστ σχολικής επίδοσης), στη συγγραφή εκθέσεων ψυχοεκπαιδευτικών εκτιμήσεων (psychoeducational evaluation reports), στο σχεδιασμό και εφαρμογή προληπτικών και παρεμβατικών προγραμμάτων (prevention and intervention programmes), καθώς και στη συμβουλευτική μαθητών. Σε αυτή τη βάση, κεντρικός στόχος αυτής της κατεύθυνσης είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην εφαρμογή κλινικών αρχών και στη χρήση ειδικών εργαλείων για τη διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη προβλημάτων συμπεριφοράς, συναισθηματικών προβλημάτων ή/και δυσκολιών μάθησης στο σχολείο. 

Με τη συμπλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να: 

 • Επιδείξουν κατανόηση των επιπτώσεων των ατομικών διαφορών στη μάθηση και τη συμπεριφορά
 • Εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν σχετικά με το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου στη διαγνωστική αξιολόγηση, τη συμβουλευτική και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών και ψυχολογικών παρεμβάσεων
 • Κατανοούν τις κύριες ψυχολογικές διαταραχές σε παιδιά και εφήβους, συμπεριλαμβανομένης της συμπτωματολογίας και των εμπειρικά εμπεριστατωμένων παρεμβατικών προσεγγίσεων
 • Αναπτύξουν δεξιότητες στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ψυχολογικών παρεμβάσεων στο σχολικό περιβάλλον
 • Επιδείξουν ικανότητες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης για τροποποίηση συμπεριφοράς στο περιβάλλον της τάξης
 • Αξιολογούν κριτικά τις ψυχομετρικές ιδιότητες εργαλείων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της εργασίας του σχολικού ψυχολόγου 
 • Χορηγούν διαγνωστικά εργαλεία σύμφωνα με τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα ηθικής 
 • Αναπτύξουν τεχνογνωσία στη χρήση συμβουλευτικών μεθόδων και αρχών για την αντιμετώπιση ποικίλων θεμάτων που επηρεάζουν τους μαθητές, όπως οικογενειακά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες, διαπροσωπικές σχέσεις, συμβουλευτική σταδιοδρομίας κ.λπ. 
 • Αναπτύξουν υψηλού επιπέδου δεξιότητες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης που στοχεύουν στην προαγωγή της ακαδημαϊκής, κοινωνικής και συναισθηματικής ευημερίας των παιδιών, πάντα σε συνεργασία με το σχολείο και την οικογένεια
 • Διαμορφώσουν δεξιότητες κριτικής αξιολόγησης και αξιολόγησης της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης
 • Επιδείξουν γνώσεις και κριτικό συλλογισμό για διάφορα σύγχρονα ζητήματα που επηρεάζουν το έργο των σχολικών ψυχολόγων, όπως η πολυπολιτισμικότητα και η διαφορετικότητα 
 • Αναπτύξουν γνώσεις στο σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των σταδίων ενός ερευνητικού έργου για την απάντηση ερευνητικών ερωτημάτων που αφορούν το πεδίο της σχολικής ψυχολογίας, χρησιμοποιώντας ποσοτική ή/και ποιοτική μεθοδολογία 
 • Συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό, χρησιμοποιώντας τους ηθικούς και νομικούς κώδικες δεοντολογίας του επαγγέλματος ως κατευθυντήριες γραμμές και να αξιολογούν τακτικά την ποιότητα της εργασίας τους με βάση το μοντέλο του στοχαστικού επαγγελματία (reflective practitioner)
 • Ασκούν το επάγγελμα της σχολικής ψυχολογίας με γνώμονα υψηλά ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα, όπως αυτά περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας του Κυπριακού Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων (ΣΕΨ), καθώς και στον επίσημο Κώδικα Δεοντολογίας του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών
 • Σέβονται και να εργάζονται αποτελεσματικά με την ευρεία ποικιλομορφία που αντιπροσωπεύουν άτομα διαφορετικών πολιτισμών, φύλου, εθνικότητας, φυλών, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκειών, ηλικιών, φυσικής/νοητικής κατάστασης και άλλων ομάδων 

Προϋποθέσεις και διαδικασίες εισδοχής:

 • Ακαδημαϊκά προσόντα: Αναγνωρισμένο πτυχίο Ψυχολογίας και τελική Αναλυτική Βαθμολογία.
 • Αίτηση συμμετοχής: Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για την εισδοχή και ένταξή τους στο πρόγραμμα.
 • Βιογραφικό σημείωμα: Ένα ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα που εξειδικεύει όλες τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δραστηριότητες.
 • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εφοδιαστούν με δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές από τους οποίους έχουν διδαχτεί.
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Proficiency: Πτυχίο TOEFL (γραπτή εξέταση 600, ηλεκτρονική εξέταση 250, διαδικτυακή εξέταση 100), IELTS 6.5, IGCSE B η επίπεδο ENGL-101 στο NEPTON . Το πτυχίο γνώσης της αγγλικής γλώσσας δεν συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τους αποφοίτους αγγλόφωνων πανεπιστημίων.
 • Άλλα Προσόντα: Όπως δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε σχετικά σεμινάρια, προηγούμενη πρακτική εμπειρία κτλ.
 • Έκθεση Προσωπικών Στόχων: Οι υποψήφιοι αναμένεται να προσκομίσουν μία συνοπτική έκθεση, όπου θα επισημαίνουν τις προσωπικές και ακαδημαϊκές ικανότητές τους και θα αναφέρουν γιατί θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για εισδοχή στο πρόγραμμα, καθώς επίσης και τις σκέψεις τους σχετικά με τις προσδοκίες και την αξία του προγράμματος αναφορικά με την προσωπική πρόοδο και την επαγγελματική εξέλιξή τους.
 • Ατομικές συνεντεύξεις: Η Επιτροπή Συνεντεύξεων του προγράμματος, αφού αξιολογήσει την αίτηση με βάση τα κριτήρια εισδοχής, θα αποφασίσει κατά πόσο ο υποψήφιος/ια  μπορεί να προχωρήσει και σε ατομική συνέντευξη. Η συνέντευξη, αν κριθεί αναγκαίο, μπορεί να γίνει και διαδικτυακά.
 • Τελική αξιολόγηση: Δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των υποψηφίων που θα γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα, η Επιτροπή Συνεντεύξεων θα αποφασίσει αξιοκρατικά και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιοι είναι οι καταλληλότεροι υποψήφιοι για να γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα.
 • Κόστος Αίτησης: Η αίτηση εισδοχής κατατίθεται μαζί με το τέλος αίτησης €55 (δεν επιστρέφεται). Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δεν επιβαρύνονται με την καταβολή του κόστους αίτησης.