Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία | Φθινόπωρο 2023

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει την διαθεσιμότητα θέσεων για εισδοχή στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία για το Χειμερινό Τετράμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2023-2024.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών διαδικασιών που διέπουν τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Τρόπος υποβολής αίτησης

Για πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε με τη κα Έλενα Κωνσταντίνου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Η αίτηση εισδοχής μπορεί να υποβληθεί προσωπικά στο Τμήμα Εισδοχής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου στο www.unic.ac.cy/apply

Η Σχολική Ψυχολογία απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου Ψυχολογίας που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον εφαρμοσμένο κλάδο της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, που είναι γνωστός ως σχολική ψυχολογία. Αυτός ο κλάδος πραγματεύεται με την εξακρίβωση εμποδίων στη μάθηση (π.χ. μαθησιακές δυσκολίες, κοινωνικο-συναισθηματικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών) και την εφαρμογή παρεμβάσεων για να την επίλυσή τους. Ένας βασικός ρόλος των σχολικών ψυχολόγων ως επαγγελματίες είναι να παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά, νέους και οικογένειες στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα ασφαλές, υγιές και υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον. Οι σχολικοί ψυχολόγοι τυγχάνουν εκπαίδευσης στη χρήση και αξιολόγηση διαγνωστικών τεστ (π.χ. τεστ νοημοσύνης και τεστ σχολικής επίδοσης), στη συγγραφή εκθέσεων ψυχοεκπαιδευτικών εκτιμήσεων (psychoeducational evaluation reports), στο σχεδιασμό και εφαρμογή προληπτικών και παρεμβατικών προγραμμάτων (prevention and intervention programmes), καθώς και στη συμβουλευτική μαθητών. Σε αυτή τη βάση, κεντρικός στόχος αυτής της κατεύθυνσης είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην εφαρμογή κλινικών αρχών και στη χρήση ειδικών εργαλείων για τη διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη προβλημάτων συμπεριφοράς, συναισθηματικών προβλημάτων ή/και δυσκολιών μάθησης στο σχολείο.

Με τη συμπλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

 1. Επιδείξουν κατανόηση των επιπτώσεων των ατομικών διαφορών στη μάθηση και τη συμπεριφορά
 2. Εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν σχετικά με το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου στη διαγνωστική αξιολόγηση, τη συμβουλευτική και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών και ψυχολογικών παρεμβάσεων
 3. Κατανοούν τις κύριες ψυχολογικές διαταραχές σε παιδιά και εφήβους, συμπεριλαμβανομένης της συμπτωματολογίας και των εμπειρικά εμπεριστατωμένων παρεμβατικών προσεγγίσεων
 4. Αναπτύξουν δεξιότητες στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ψυχολογικών παρεμβάσεων στο σχολικό περιβάλλον
 5. Επιδείξουν ικανότητες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης για τροποποίηση συμπεριφοράς στο περιβάλλον της τάξης
 6. Αξιολογούν κριτικά τις ψυχομετρικές ιδιότητες εργαλείων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της εργασίας του σχολικού ψυχολόγου
 7. Χορηγούν διαγνωστικά εργαλεία σύμφωνα με τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα ηθικής
 8. Αναπτύξουν τεχνογνωσία στη χρήση συμβουλευτικών μεθόδων και αρχών για την αντιμετώπιση ποικίλων θεμάτων που επηρεάζουν τους μαθητές, όπως οικογενειακά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες, διαπροσωπικές σχέσεις, συμβουλευτική σταδιοδρομίας κ.λπ.
 9. Αναπτύξουν υψηλού επιπέδου δεξιότητες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης που στοχεύουν στην προαγωγή της ακαδημαϊκής, κοινωνικής και συναισθηματικής ευημερίας των παιδιών, πάντα σε συνεργασία με το σχολείο και την οικογένεια
 10. Διαμορφώσουν δεξιότητες κριτικής αξιολόγησης και αξιολόγησης της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης
 11. Επιδείξουν γνώσεις και κριτικό συλλογισμό για διάφορα σύγχρονα ζητήματα που επηρεάζουν το έργο των σχολικών ψυχολόγων, όπως η πολυπολιτισμικότητα και η διαφορετικότητα
 12. Αναπτύξουν γνώσεις στο σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των σταδίων ενός ερευνητικού έργου για την απάντηση ερευνητικών ερωτημάτων που αφορούν το πεδίο της σχολικής ψυχολογίας, χρησιμοποιώντας ποσοτική ή/και ποιοτική μεθοδολογία
 13. Συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό, χρησιμοποιώντας τους ηθικούς και νομικούς κώδικες δεοντολογίας του επαγγέλματος ως κατευθυντήριες γραμμές και να αξιολογούν τακτικά την ποιότητα της εργασίας τους με βάση το μοντέλο του στοχαστικού επαγγελματία (reflective practitioner)
 14. Ασκούν το επάγγελμα της σχολικής ψυχολογίας με γνώμονα υψηλά ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα, όπως αυτά περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας του Κυπριακού Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων (ΣΕΨ), καθώς και στον επίσημο Κώδικα Δεοντολογίας του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών
 15. Σέβονται και να εργάζονται αποτελεσματικά με την ευρεία ποικιλομορφία που αντιπροσωπεύουν άτομα διαφορετικών πολιτισμών, φύλου, εθνικότητας, φυλών, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκειών, ηλικιών, φυσικής/νοητικής κατάστασης και άλλων ομάδων
Σχολή Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών
Διάρκεια 2.5 χρόνια (5 εξάμηνα)
Αριθμός Θέσεων 15 (δεκαπέντε)
Κριτήρια Επιλογής Προεπιλογή με βάση την αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψηφίου και τελική επιλογή με βάση ατομική συνέντευξη
Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων 1 Σεπτεμβρίου 2023
Συνεντεύξεις Οι συνεντεύξεις αναμένονται να διεξαχθούν μεταξύ 11 – 15 Σεπτεμβρίου 2023

Με τη συμπλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές της ειδίκευσης Εκπαιδευτική Ψυχολογία θα μπορούν να:

 • Αξιολογούν κριτικά τις βασικές θεωρητικές έννοιες της εκπαιδευτικής ψυχολογίας.
 • Εκτιμούν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και να αξιολογούν κριτικά τα βασικά ευρήματα σύγχρονων ερευνών που σχετίζονται με τη μάθηση και τη διδασκαλία.
 • Αξιολογούν τις ψυχολογικές και εκπαιδευτικές αρχές που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, καθώς και να συγκρίνουν κριτικά την καταλληλότητα διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας σε διάφορα πλαίσια μάθησης (πχ. ατομικό, ομαδικό, επίσημο, ανεπίσημο).
 • Κατανοούν τις επιδράσεις των ατομικών διαφορών (πχ. φύλο, δείκτης νοημοσύνης, προσωπικότητα, πολιτισμική ποικιλότητα) στη μάθηση.
 • Συζητούν και να αξιολογούν τη συνεισφορά της έρευνας στον τομέα της γνωστικής ψυχολογίας (σχετικά με τη μνήμη, επίλυση προβλημάτων, αντίληψη, προσοχή) στη διδασκαλία και στη μάθηση.
 • Εξηγούν τα αίτια και τις επιδράσεις ποικίλων μαθησιακών δυσκολιών και να συζητούν το ρόλο του εκπαιδευτικού μέσα στο πλαίσιο της ειδικής και συμπεριληπτικής (inclusive) εκπαίδευσης.
 • Ενδυναμώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού / σχολικού ψυχολόγου στη διαγνωστική αξιολόγηση, συμβουλευτική αγωγή και στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.
 • Συνοψίζουν τη συνεισφορά της νευροεπιστήμης στην κατανόηση της ανθρώπινης μάθησης.
 • Χρησιμοποιούν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους έρευνας και ανάλυσης για τη διερεύνηση διαφόρων εκπαιδευτικών ερωτημάτων.
 • Επεξηγούν και αξιολογούν κριτικά τις ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον τομέα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και να επιδείξουν ικανότητες στην ετοιμασία ερευνητικών προτάσεων και στη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας.

Με τη συμπλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές της ειδίκευσης Σχολική Ψυχολογία θα μπορούν να:

 • Επιδείξουν κατανόηση των επιπτώσεων των ατομικών διαφορών στη μάθηση και τη συμπεριφορά
 • Εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν σχετικά με το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου στη διαγνωστική αξιολόγηση, τη συμβουλευτική και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών και ψυχολογικών παρεμβάσεων
 • Κατανοούν τις κύριες ψυχολογικές διαταραχές σε παιδιά και εφήβους, συμπεριλαμβανομένης της συμπτωματολογίας και των εμπειρικά εμπεριστατωμένων παρεμβατικών προσεγγίσεων
 • Αναπτύξουν δεξιότητες στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ψυχολογικών παρεμβάσεων στο σχολικό περιβάλλον
 • Επιδείξουν ικανότητες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης για τροποποίηση συμπεριφοράς στο περιβάλλον της τάξης
 • Αξιολογούν κριτικά τις ψυχομετρικές ιδιότητες εργαλείων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της εργασίας του σχολικού ψυχολόγου
 • Χορηγούν διαγνωστικά εργαλεία σύμφωνα με τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα ηθικής
 • Αναπτύξουν τεχνογνωσία στη χρήση συμβουλευτικών μεθόδων και αρχών για την αντιμετώπιση ποικίλων θεμάτων που επηρεάζουν τους μαθητές, όπως οικογενειακά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες, διαπροσωπικές σχέσεις, συμβουλευτική σταδιοδρομίας κ.λπ.
 • Αναπτύξουν υψηλού επιπέδου δεξιότητες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης που στοχεύουν στην προαγωγή της ακαδημαϊκής, κοινωνικής και συναισθηματικής ευημερίας των παιδιών, πάντα σε συνεργασία με το σχολείο και την οικογένεια
 • Διαμορφώσουν δεξιότητες κριτικής αξιολόγησης και αξιολόγησης της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης
 • Επιδείξουν γνώσεις και κριτικό συλλογισμό για διάφορα σύγχρονα ζητήματα που επηρεάζουν το έργο των σχολικών ψυχολόγων, όπως η πολυπολιτισμικότητα και η διαφορετικότητα
 • Αναπτύξουν γνώσεις στο σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των σταδίων ενός ερευνητικού έργου για την απάντηση ερευνητικών ερωτημάτων που αφορούν το πεδίο της σχολικής ψυχολογίας, χρησιμοποιώντας ποσοτική ή/και ποιοτική μεθοδολογία
 • Συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό, χρησιμοποιώντας τους ηθικούς και νομικούς κώδικες δεοντολογίας του επαγγέλματος ως κατευθυντήριες γραμμές και να αξιολογούν τακτικά την ποιότητα της εργασίας τους με βάση το μοντέλο του στοχαστικού επαγγελματία (reflective practitioner)
 • Ασκούν το επάγγελμα της σχολικής ψυχολογίας με γνώμονα υψηλά ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα, όπως αυτά περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας του Κυπριακού Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων (ΣΕΨ), καθώς και στον επίσημο Κώδικα Δεοντολογίας του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών
 • Σέβονται και να εργάζονται αποτελεσματικά με την ευρεία ποικιλομορφία που αντιπροσωπεύουν άτομα διαφορετικών πολιτισμών, φύλου, εθνικότητας, φυλών, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκειών, ηλικιών, φυσικής/νοητικής κατάστασης και άλλων ομάδων

Προϋποθέσεις και Διαδικασίες Εισδοχής

Ακαδημαϊκά προσόντα: Αναγνωρισμένο πτυχίο Ψυχολογίας και τελική Αναλυτική Βαθμολογία.

Αίτηση συμμετοχής: Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για την εισδοχή και ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Βιογραφικό σημείωμα: Ένα ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα που εξειδικεύει όλες τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εφοδιαστούν με δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές από τους οποίους έχουν διδαχτεί.

Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Proficiency: Πτυχίο TOEFL (γραπτή εξέταση 600, ηλεκτρονική εξέταση 250, διαδικτυακή εξέταση 100), IELTS 6.5, IGCSE B η επίπεδο ENGL-101 στο NEPTON . Το πτυχίο γνώσης της αγγλικής γλώσσας δεν συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τους αποφοίτους αγγλόφωνων πανεπιστημίων.

Άλλα Προσόντα: Όπως δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε σχετικά σεμινάρια, προηγούμενη πρακτική εμπειρία κτλ.

Έκθεση Προσωπικών Στόχων: Οι υποψήφιοι αναμένεται να προσκομίσουν μία συνοπτική έκθεση, όπου θα επισημαίνουν τις προσωπικές και ακαδημαϊκές ικανότητές τους και θα αναφέρουν γιατί θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για εισδοχή στο πρόγραμμα, καθώς επίσης και τις σκέψεις τους σχετικά με τις προσδοκίες και την αξία του προγράμματος αναφορικά με την προσωπική πρόοδο και την επαγγελματική εξέλιξή τους.

Ατομικές συνεντεύξεις: Η Επιτροπή Συνεντεύξεων του προγράμματος, αφού αξιολογήσει την αίτηση με βάση τα κριτήρια εισδοχής, θα αποφασίσει κατά πόσο ο υποψήφιος/ια μπορεί να προχωρήσει και σε ατομική συνέντευξη. Η συνέντευξη, αν κριθεί αναγκαίο, μπορεί να γίνει και διαδικτυακά.

Τελική αξιολόγηση: Δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των υποψηφίων που θα γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα, η Επιτροπή Συνεντεύξεων θα αποφασίσει αξιοκρατικά και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιοι είναι οι καταλληλότεροι υποψήφιοι για να γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα.

Κόστος Αίτησης: Η αίτηση εισδοχής κατατίθεται μαζί με το τέλος αίτησης €55 (δεν επιστρέφεται). Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δεν επιβαρύνονται με την καταβολή του κόστους αίτησης.

Δηλώστε Ενδιαφέρον για Πρόγραμμα Σπουδών

Συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες πριν την εκδήλωση. Με αυτό τον τρόπο θα απαντηθούν πολλές από τις ερωτήσεις σας πριν να σας γνωρίσουμε και από κοντά.

Πληροφορίες