Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για εισαγωγή φοιτητών στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων»

που υλοποιείται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνουν ότι κατά το έτος 2018-2019 προτίθενται να λειτουργήσουν το Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων».

 • Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
 • Η έναρξη των σπουδών θα γίνει το Φθινόπωρο του 2018 (Οκτώβριο 2018)
 • Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.
 • Η διάρκεια του προγράμματος είναι κατ’ ελάχιστον 2 έτη.
 • Οι προσφερόμενες θέσεις:
  – θα καλυφθούν από πτυχιούχους Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή της Κύπρου ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων άλλων χωρών.
  – θα καλυφθούν από πτυχιούχους Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Δημόσιας Διοίκησης και Διοικητικής Επιστήμης, από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας ή της Κύπρου ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων άλλων χωρών καθώς και απόφοιτους άλλων Τμημάτων που εντάσσονται στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία.
  – θα καλυφθούν από πτυχιούχους άλλων σχολών οι οποίοι δεν πληρούν τα ανωτέρω ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, και οι οποίοι θα προσκομίσουν έγγραφα με επαγγελματική εμπειρία στη θεματολογία του ΠΜΣ. Οι Υποψήφιοι αυτοί θα τύχουν αποδοχής με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος και αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία προπαρασκευαστικό μάθημα (foundation course) πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς.
 • Η Επιλογή των φοιτητών θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
  – Ακαδημαϊκή επίδοση προπτυχιακών σπουδών
  – Επαγγελματική Εμπειρία
  – Συνέντευξη (εάν απαιτηθεί)
 • Το συνολικό κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται σε 5.400 ευρώ. Το κόστος ανέρχεται σε 1080€ ανά Θεματική Ενότητα και σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα διδακτικά εγχειρίδια της Θεματικής Ενότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν
ηλεκτρονικά Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατώντας ΕΔΩ
από την 18η Ιουλίου 2018 έως την 18η Αυγούστου 2018

Μετά από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο ΠΜΣ, οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] τα  ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπογεγραμμένη (Επισυνάπτεται)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών (180-240 ECTScredits)

Μετά την προκήρυξη του προγράμματος, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν επιπροσθέτως τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Εισδοχής στο πρόγραμμα
 • Αναλυτική βαθμολογία στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου
 • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας – αφορά όσους έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών σε γλώσσα άλλη από την Αγγλική. Απαιτείται επίπεδο γνώσης τουλάχιστον Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CommonEuropeanFrameworkofReferenceforLanguages)
 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Πρόσφατη ηλεκτρονική φωτογραφία

Σχετικά Έγγραφα

*Η πρόσκληση δημοσιεύεται και ισχύει υπό την προϋπόθεση της δημοσίευσης των Πράξεων του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.unic.ac.cy/el/law-of-the-economy-and-of-the-enterprises-llm-2-years-joint-degree-with-the-hellenic-open-university-distance-learning/ ή  να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στα emails: doe@unic.ac.cy & doe@eap.gr ή τηλεφωνικά στα: 00357 22841974 & 00302610367315