Η Μονάδα Νομικής Κλινικής

Η Μονάδα Νομικής Κλινικής έχει ως στόχο να αποτελέσει το βασικό όχημα για την κλινική νομική εκπαίδευση του Τμήματος Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Για την εκπλήρωση αυτού του ρόλου, η Νομική Κλινική παρέχει στα μέλη του, τα οποία επιλέγονται μέσα από τους φοιτητές του Τμήματος Νομικής, την ευκαιρία να αποκτήσουν τις απαραίτητες για το επάγγελμα του δικηγόρου, ικανότητες και δεξιότητες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εποπτευόμενης συμμετοχής τους σε διαδικασίες πραγματικών περιπτώσεων.

Ένας άλλος στόχος της Νομικής Κλινικής είναι να παρέχει ένα φόρουμ μέσω του οποίου τα μέλη του μπορούν να συμβάλουν στις κοινωνικές ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας. Από αυτή την άποψη, η Νομική Κλινική βασίζεται στην αρχή ότι κάθε άτομο πρέπει να είναι σε θέση να αποκτήσει ή/και να έχει πρόσβαση σε νομική βοήθεια, και στην αποφασιστικότητα να εργαστεί για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Όσον αφορά στην εκπαίδευση, η Νομική Κλινική εστιάζει στην ανάπτυξη μιας βελτιωμένης γνώσης του δικαίου και της νομικής πρακτικής, και στην ανάπτυξη κριτικών, αναλυτικών και άλλων ικανοτήτων, προσφέροντας στους φοιτητές του Τμήματος Νομικής μεταβιβάσιμες νομικές και προσωπικές δεξιότητες
Πληροφορίες για τη Μονάδα Νομικής Κλινικής