Αιτήσεις και Εγγραφές

Μπορείτε να υποβάλετε την αιτησή σας ηλεκτρονικά αφού πρώτα κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Πακέτο αίτησης για το πρόγραμμα MBA μπορεί επίσης να αποσταλεί στους υποψηφίους, κατόπιν αιτήματος.

Εναλλακτικά, μπορείτε να λάβετε το πακέτο αίτησης από το Πανεπιστήμιο ή τους διεθνείς εκπροσώπους μας. Το πακέτο περιλαμβάνει Εγχειρίδιο για τον φοιτητή του προγράμματος MBA, έντυπο αίτησης και δύο τυποποιημένες συστατικές επιστολές. Μία από τις συστατικές επιστολές πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από έναν καθηγητή του ιδρύματος από το οποίο ο υποψήφιος έλαβε το πτυχίο του, και η άλλη από τον τωρινό εργοδότη του.

Οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά τεκμήρια θα πρέπει να υποβάλλονται στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. Πρωτότυπα έντυπα/τεκμήρια σε άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται με επικυρωμένη μετάφραση καθώς και θεώρηση από συμβολαιογράφο που πιστοποιεί τη σχέση της μετάφρασης με το πρωτότυπο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους όλα τα πρωτότυπα έγγραφα στο Πανεπιστήμιο για οπτική επαλήθευση. Όλα τα πρωτότυπα θα επιστραφούν.

Για Κύπριους φοιτητές MBA

 • Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης για το πρόγραμμα MBA
 • Πτυχίο (Bachelor’s Degree) ή ισοδύναμο προσόν
 • Αναλυτική Βαθμολογία / Έλεγχος Επιδόσεων
 • Άλλα πιστοποιητικά / αποτελέσματα εξετάσεων
 • Αποτελέσματα TOEFL/GCE/GCSE/IELTS
 • Βαθμολογία GMAT
 • Δύο συστατικές επιστολές (από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο)
 • Τέσσερεις φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Προσωπικό Σημείωμα

Για Διεθνείς Φοιτητές MBA

 • Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης για το πρόγραμμα MBA
 • Πτυχίο (Bachelor’s Degree) ή ισοδύναμο προσόν
 • Αναλυτική Βαθμολογία / Έλεγχος Επιδόσεων
 • Άλλα πιστοποιητικά / αποτελέσματα εξετάσεων
 • Αποτελέσματα TOEFL/GCE/GCSE/IELTS
 • Βαθμολογία GMAT
 • Δύο συστατικές επιστολές (από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο)
 • Τέσσερεις φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου
 • Τέλος Αίτησης €55 (μη επιστρεπτέο)
 • Τέλος Θεώρησης Εισόδου (Visa) €86 (μη επιστρεπτέο)
 • Τραπεζική Δήλωση Οικονομικής Επάρκειας
 • Πιστοποιητικό Καλής Διαγωγής
 • Αντίγραφο Διαβατηρίου (πρώτες έξι σελίδες)
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Προσωπικό Σημείωμα
 • Ιατρική Έκθεση

Το Γραφείο Εισδοχής δεν θα εξετάζει αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα όπως αναφέρονται παραπάνω.