Μαθήματα

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα

(Για φοιτητές χωρίς προηγούμενο βασικό υπόβαθρο στη Λογιστική, Οικονομικά και Στατιστική)

MBAN-510DG Οικονομικά

Το μάθημα αυτό είναι σχεδιασμένο για φοιτητές χωρίς προηγούμενο υπόβαθρο στα οικονομικά. Εξετάζει τις θεμελιώδεις οικονομικές αρχές, όπως η στενότητα και η επιλογή, το κόστος ευκαιρίας, η ζήτηση, η προσφορά και ελαστικότητα.

 ECTS Credits: 0

MBAN-520DG  Λογιστική

Αυτό το μάθημα καλύπτει βασικά θέματα λογιστικής. Ο στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών των οποίων οι προπτυχιακές σπουδές δεν είναι στη διοίκηση επιχειρήσεων με τις αρχές της λογιστικής. Το μάθημα εξετάζει τις βασικές αρχές της λογιστικής καθώς και τους τρόπους με τους οποίους οι λογιστικές καταστάσεις και οικονομικές πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Τα κύρια θέματα που καλύπτονται σε αυτό το μάθημα περιλαμβάνουν το διπλογραφικό σύστημα, τον κύκλο της λογιστικής, την προετοιμασία των βασικών οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τις αρχές συνεργασίας.

 ECTS Credits: 0

 MBAN-530DG  Στατιστική και έρευνα

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να προετοιμάσει τους μαθητές για το μάθημα  MBA-603 (Μέθοδοι & Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων) και έχει σχεδιαστεί για τους φοιτητές που δεν έχουν προπτυχιακές γνώσεις στην Στατιστική ή που τις απέκτησαν πριν από πολύ καιρό.  Καλύπτει βασικά περιγραφικά στατιστικά στοιχεία, θεωρία πιθανοτήτων και κατανομές πιθανότητας, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων «Οργάνωση των δεδομένων», «Γραφική Ανάλυση Δεδομένων», «Περιγραφικά μέτρα», «Θεωρία Πιθανοτήτων και Εφαρμογές», «Διακριτές και Συνεχείς Κατανομές Πιθανοτήτων» και διάφορες εφαρμογές τους.

 ECTS Credits: 0

Μαθήματα Κύριου Κορμού

MBAN-603DG  Μεθόδοι και Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εισαχθούν οι φοιτητές στις μεθόδους και στα εργαλεία λήψης αποφάσεων, όπως εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις και στη διοίκηση. Το μάθημα διαιρείται σε τρία μέρη: το πρώτο μέρος εισάγει τους φοιτητές στην επαγωγική στατιστική, όπως εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις και στη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση, το δεύτερο μέρος εισάγει τους φοιτητές στις αρχές των μεθόδων παλινδρόμησης και στις μεθόδους πρόβλεψης, όπως εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις και στη διοίκηση, και το τρίτο μέρος εισάγει τους φοιτητές στις αρχές της θεωρίας της βελτιστοποίησης και της θεωρίας της απόφασης. Θα συζητηθούν διάφορες εφαρμογές και περιπτωσιολογικές μελέτες με τους φοιτητές προκειμένου να τους παρασχεθεί η εικονική άμεση εμπειρία στη λήψη αποφάσεων.

 ECTS Credits: 7.5

MBAN-609DG  Οργανισμοί και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές του MBA σε μία πλήρη ανασκόπηση των βασικών εννοιών και τεχνικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων εστιάζοντας στις πρακτικές εφαρμογές, που όλοι οι διευθυντές θα πρέπει να διαχειριστούν σχετικά με τις ευθύνες τους, στον τομέα των ανθρώπινων πόρων Το μάθημα εστιάζεται με συγκεκριμένες επεξηγήσεις και απεικονίσεις σε ουσιαστικά διοικητικά θέματα της διοίκησης ανθρώπινων πόρων, όπως την ανάλυση εργασίας, επιλογή και πρόσληψη, δοκιμή, κατάρτιση και ανάπτυξη, αποζημίωση και αξιολόγηση της απόδοσης.

 ECTS Credits: 7.5

MBAN-611DG  Οικονομική των Επιχειρήσεων

Αυτό το μάθημα εξετάζει τις οικονομικές και στρατηγικές διοικητικές αποφάσεις κάτω από διάφορες οικονομικές συνθήκες και συνθήκες της αγοράς. Επίσης, υιοθετεί μία διεθνή συγκριτική προοπτική προκειμένου να δοθεί έμφαση στο πως διαφορετικά οικονομικά συστήματα και δομές επηρεάζουν την οικονομική και επιχειρηματική απόδοση, το οικονομικό περιβάλλον και, επομένως, τις εταιρικές στρατηγικές.

 ECTS Credits: 7.5

MBAN-612DG  Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική

Αυτό το μάθημα στοχεύει να δώσει στους φοιτητές μία γενική επισκόπηση της χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής θεωρίας και πρακτικής. Υποθέτει ότι οι φοιτητές έχουν μία βασική γνώση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στη χρηματοοικονομική λογιστική και πιο συγκεκριμένα τα ακόλουθα θέματα: διπλογραφία, ο κύκλος της λογιστικής, οι κύριες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η προετοιμασία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Επομένως, τα θέματα που θα καλυφθούν θα είναι καταστάσεις Ταμειακών Ροών, ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ζητήματα σχετικά με καταβεβλημένο κεφάλαιο (νομικό κεφάλαιο, προνομιούχο κεφάλαιο, εξαγορασθείσες ίδιες μετοχές, διασπάσεις μετοχών, κ.λπ.), και εισόδημα και μεταβολές στα συσσωρευμένα κέρδη (κέρδη ανά μετοχή, μερίσματα και κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων των μετόχων). Στο δεύτερο μισό του μαθήματος, οι