Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα (BSc) στη Νοσηλευτική

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα (20) νέων θέσεων για εισδοχή στο  Προπτυχιακό Πρόγραμμα (BSc) στη Νοσηλευτική για το Χειμερινό Τετράμηνο της Ακαδημαϊκής χρονιάς 2021 – 2022.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα (BSc) στη Νοσηλευτική είναι ένα τετραετές πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, το οποίο απαρτίζεται από θεωρία και πρακτική άσκηση.

Ο σκοπός του Προπτυχιακού προγράμματος Νοσηλευτικής, είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές με προσφορά εξειδικευμένων πληροφοριών και γνώσεων, ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί και επιδέξιοι ώστε να  επιτύχουν την επαγγελματική εγγραφή τους ως Νοσηλευτές πρώτου επιπέδου.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι Νοσηλευτές θα είναι σε θέση να προσφέρουν και να εφαρμόσουν τις κλινικές τους δεξιότητες σε θέματα φροντίδας και συμβουλευτικής υγείας. Επίσης,  θα μπορούν με  την κριτική τους σκέψη να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματός τους. Θα μπορούν να χρησιμοποιούν γνώσεις βασισμένες σε τεκμήρια για τη βέλτιστη παροχή φροντίδας στους ασθενείς, συμβουλευτική και προαγωγή υγείας στην Κοινότητα, παράλληλα δε για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα παρέχει ένα σύνολο γνώσεων το οποίο προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, τα οποία στηρίζουν τις θεματικές ενότητες του προγράμματος (π.χ. προσφορά νοσηλευτικής φροντίδας, δια βίου μάθηση, διαχείριση περίθαλψης και κλινικής αποτελεσματικότητας, επαγγελματική πρακτική, βιολογικές και ψυχοκοινωνικές προοπτικές) όπου ενσωματώνονται στην υγεία.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θεωρεί τους σπουδαστές ως ενήλικες, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τη δια βίου μάθηση. Εφαρμόζονται ποικίλες προσεγγίσεις προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη της γνώσης και της εμπειρίας μέσω της δημιουργίας κατάλληλων ευκαιριών και προκλήσεων, στις απαιτήσεις της νοσηλευτικής επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Παρέχουν αποτελεσματική εξατομικευμένη φροντίδα, χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους αξιολόγησης, διάγνωσης, σχεδιασμού, εφαρμογής και επαναξιολόγησης.
 • Αναλύουν τα αποτελέσματα της πρακτικής τους, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη θεωρία και την έρευνα που εφαρμόζεται στην πράξη.
 • Ασκούν πρακτική στο πλαίσιο της προσωπικής και επαγγελματικής ευθύνης και  επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της όταν και όπως αρμόζει.
 • Ασκούν υπεύθυνα το ρόλο τους ως επαγγελματίες και ως πρότυπα για τους φοιτητές και τους συναδέλφους τους.
 • Είναι ευπροσάρμοστοι και ευέλικτοι στο πλαίσιο της εφαρμογής του ρόλου τους ως επαγγελματίες, ώστε να έχουν αυτοπεποίθηση και να είναι ικανοί να προσφέρουν  μια ολοκληρωμένη υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης.
 • Χρησιμοποιούν σωστές προσεγγίσεις για επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων για την ασφάλεια των ασθενών καθώς και καλύτερη ποιότητα περίθαλψής τους.
 • Χρησιμοποιούν εξειδικευμένες δεξιότητες και ενσωμάτωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν, στην προσφορά φροντίδας υγείας και την  επαγγελματική τους ανάπτυξη.
 • Εργάζονται σα βασικά μέλη της διεπαγγελματικής ομάδας υγείας  αλλά  και για συνεργασία με άλλους οργανισμούς και φορείς που απαιτούνται.
 • Επικοινωνούν αποτελεσματικά με όλα τα άτομα υγιείς, ασθενείς, συγγενείς, συναδέλφους και φορείς.
 • Αναπτυχθούν ως άτομα και επαγγελματίες υγείας με φιλοσοφία της δια βίου μάθησης βάσει των αρχών της ηθικής και δεοντολογίας.
 • Διερευνούν σύγχρονα ζητήματα-προκλήσεις που προκύπτουν στην επιστήμη τους χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους και αξιολογήσεις των ευρημάτων με σκοπό τη διάχυσή τους ώστε να υπάρχει ενημέρωση και υλοποίηση νεότερων δεδομένων στην άσκηση του επαγγέλματός τους.
 • Πρωτοστατούν σε φυσικές καταστροφές και πανδημίες στηρίζοντας πάντα την πρώτη γραμμή σε ότι αφορά την υγεία και την ασθένεια.

Δηλώστε Ενδιαφέρον για Πρόγραμμα Σπουδών

Συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες πριν την εκδήλωση. Με αυτό τον τρόπο θα απαντηθούν πολλές από τις ερωτήσεις σας πριν να σας γνωρίσουμε και από κοντά.

Πληροφορίες