Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα (BSc) στη Νοσηλευτική

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα είκοσι (20) νέων θέσεων για εισδοχή στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα (BSc) στη Νοσηλευτική για το Χειμερινό Τετράμηνο της Ακαδημαϊκής χρονιάς 2020 – 2021.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα (BSc) στη Νοσηλευτική είναι ένα τετραετές πρόγραμμα πλήρης φοίτησης, το οποίο απαρτίζεται από θεωρία και πρακτική άσκηση.

Ο σκοπός του Προπτυχιακού προγράμματος νοσηλευτικής, είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές με προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων και πληροφοριών, ώστε οι απόφοιτοι να επιτύχουν την επαγγελματική εγγραφή τους ως νοσηλευτές πρώτου επιπέδου.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι νοσηλευτές θα είναι σε θέση να προσφέρουν και να εφαρμόσουν τις κλινικές τους δεξιότητες σε θέματα φροντίδας και συμβουλευτικής υγείας. Επίσης,  θα μπορούν με  την κριτική τους σκέψη να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματός τους. Οι νοσηλευτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν γνώσεις βασισμένες σε τεκμήρια για τη βελτίωση της παροχής φροντίδας στους ασθενείς καθώς και για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα παρέχει ένα σύνολο γνώσεων το οποίο προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων τα οποία στηρίζουν τις θεματικές ενότητες του προγράμματος (π.χ. παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, δια βίου μάθηση, διαχείριση περίθαλψης και κλινικής αποτελεσματικότητας, επαγγελματική πρακτική, βιολογικές προοπτικές και ψυχοκοινωνικές προοπτικές) και ενσωματώνονται στην υγεία.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θεωρεί τους σπουδαστές ως ενήλικες, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τη δια βίου μάθηση. Εφαρμόζονται ποικίλες προσεγγίσεις προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη της γνώσης και της εμπειρίας μέσω της δημιουργίας κατάλληλων ευκαιριών και προκλήσεων, στις απαιτήσεις της νοσηλευτικής επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Παρέχουν αποτελεσματική εξατομικευμένη φροντίδα, χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους αξιολόγησης, διάγνωσης, σχεδιασμού, εφαρμογής και επαναξιολόγησης.
 • Αναλύουν τα αποτελέσματα της πρακτικής τους χρησιμοποιώντας την κατάλληλη θεωρία και την έρευνα που εφαρμόζεται στην πράξη.
 • Ασκούν πρακτική στο πλαίσιο της προσωπικής και επαγγελματικής ευθύνης και να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της όταν και όπως αρμόζει.
 • Ασκούν υπεύθυνα το ρόλο τους ως επαγγελματίες και ως πρότυπα για τους φοιτητές και τους συναδέλφους τους.
 • Είναι ευπροσάρμοστοι και ευέλικτοι στο πλαίσιο της εφαρμογής του ρόλου τους ως επαγγελματίες, ώστε να έχουν αυτοπεποίθηση και να είναι ικανοί να προσφέρουν  μια δυναμική υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης.
 • Χρησιμοποιούν σωστές προσεγγίσεις για επίλυση προβλημάτων για την παροχή καλύτερης ποιότητας περίθαλψης.
 • Χρησιμοποιούν ειδικευμένες δεξιότητες και ενσωμάτωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στην προσφορά φροντίδας υγείας και την  επαγγελματική τους ανάπτυξη.
 • Εγάζονται σα βασικά μέλη της διεπαγγελματικής ομάδας υγείας  αλλά  και για διαπραγματεύσεις με άλλους οργανισμούς και φορείς που απαιτούνται.
 • Επικοινωνούν αποτελεσματικά με όλα τα άτομα υγιείς, ασθενείς, συγγενείς και συναδέλφους.
 • Αναπτυχθούν ως άτομα και επαγγελματίες υγείας με φιλοσοφία της δια βίου μάθησης βάσει των αρχών της ηθικής και δεοντολογίας
Σχολή Επιστημών και Μηχανικής
Διάρκεια 4 έτη (8 εξάμηνα)
Αριθμός Θέσεων 20 (είκοσι)
Κριτήρια Επιλογής Προεπιλογή με βάση την αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψήφιου
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων 20 Σεπτεμβρίου

Τρόποι Υποβολής Αίτησης:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη κα ΜέλανηΣτρατή στη διεύθυνση [email protected]  ή με τη κα Natali Demirdjian στη διεύθυνση [email protected]

Για εισδοχή στο πρόγραμμα σπουδών πρέπει να συμπληρωθεί μία αίτηση οποία μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο www.unic.ac.cy/apply.

Προϋποθέσεις και Διαδικασίες Εισδοχής:

 1. Αίτηση Συμμετοχής: Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την εισδοχή και ένταξή τους στο πρόγραμμα.
 2. Ακαδημαϊκά Προσόντα: Αναγνωρισμένο πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Apolyterion) με βαθμό 7.5 από τα 10, ή 15.5 από τα 20, ή 75%, ή ένα βαθμό στο κορυφαίο 50%, ή ισοδύναμα προσόντα.
 3. Οι υποψήφιοι στο πρόγραμμα Νοσηλευτικής που δεν έχουν διδαχτεί βιολογία και χημεία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με βαθμό στα μαθηματικά χαμηλότερο από 15/20 θα πρέπει να εγγραφούν σε μαθήματα προπαρασκευαστικών επιπέδων σε επιλεγμένα μαθήματα και να επιτύχουν ελάχιστη βαθμολογία GPA 2.0 για να επιτραπεί να παρακολουθήσουν μαθήματα βασικών απαιτήσεων του προγράμματος.
 4. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (για το αγγλόφωνο πρόγραμμα): GCSE ,IGCSE O ‘ στα Αγγλικά με ελάχιστο βαθμό “C” , Ηλεκτρονική εξέταση TOEFL 173 – 212 ή 550, Εξετάσεις TOEFL, IELTS 6,5.

Συντονίστρια του Προγράμματος

Δρ Ζωή Ρούπα, MD, RN, HVN, Καθηγήτρια  Τηλ: 22841782,email: [email protected]