Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα (BSc) στη Διατροφή και Διαιτολογία.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα (30-40) νέων θέσεων για εισδοχή στο  Προπτυχιακό Πρόγραμμα (BSc) στη Διατροφή και Διαιτολογία για το Χειμερινό Τετράμηνο της Ακαδημαϊκής χρονιάς 2020 – 2021.

Πρόκειται για ένα τετραετές πρόγραμμα πλήρης φοίτησης, το οποίο στηρίζεται στη θεωρία αλλά και στην πρακτική εφαρμογή των επιστημών της Διατροφολογίας και Διαιτολογίας καθώς και των αρχών των επιστημών της υγείας στη διατροφή. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να πληροί τις προϋποθέσεις για αίτηση σε επαγγελματικές σχολές, όπως Ιατρική, Οδοντιατρική, Φυσικοθεραπεία και άλλα επαγγέλματα υγείας. Επιπρόσθετα, ετοιμάζει τους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλινική Διαιτολογία, Αθλητική Διαιτολογία και Διατροφή και άλλους κλάδους της Διαιτολογίας και Διατροφής .

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να ετοιμάσει, μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων μαθημάτων, επαρκώς εκπαιδευμένους και προσοντούχους απόφοιτους για την αγορά εργασίας του 21ου  αιώνα, οι οποίοι θα μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στη Διατροφολογία και Διαιτολογία, προς όφελος των ατόμων και της δημόσιας υγείας στην Κύπρο ή στη χώρα που θα επιλέξουν να εξασκήσουν το επάγγελμά τους.

Σημειώνεται ότι στην Κύπρο υπάρχει αυξημένη ανάγκη επιστημόνων για τον κλάδο της Διατροφολογίας και Διαιτολογίας. Απόφοιτοι του προγράμματος Διατροφής / Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μπορούν να αιτηθούν για εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου και να γίνουν ενεργά μέλη του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου.

Γενικοί Στόχοι

 1. Παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην επικοινωνία, τις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστημονικές μεθόδους έρευνας καθώς και εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων πάνω στα αντικείμενα της Διατροφής / Διαιτολογίας, των τροφίμων, της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων και των βιολογικών επιστημών
 2. Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και η ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων, αποτελούν επιπρόσθετα εφόδια για την επίτευξη των επαγγελματικών στόχων των αποφοίτων
 3. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με τη διατροφή και την διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας υγείας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αναμένεται να:

 1. Κατανοούν τη σύνθεση των τροφίμων και πώς τα τρόφιμα παράγονται/κατασκευάζονται
 2. Αξιολογούν κριτικά την ασφάλεια των τροφίμων τόσο για τα άτομα όσο και για συγκεκριμένους πληθυσμούς
 3. Εκτιμούν την επίδραση της σύνδεσης των τροφίμων στην υγεία και στην ευεξία των ανθρώπων
 4. Προσδιορίζουν τον ρόλο της δίαιτας στην πρόληψη ασθενειών και στην προώθηση της βέλτιστης υγείας
 5. Αξιολογούν κριτικά τους κινδύνους που προκύπτουν από την υιοθέτηση ακατάλληλης διατροφής από διάφορους πληθυσμούς (π.χ. έγκυες γυναίκες, παιδιά, άτομα τρίτης ηλικίας)
 6. Επιδεικνύουν δεξιότητες και γνώσεις για την κριτική χρησιμοποίηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας στον τομέα των τροφίμων και της διατροφής
 7. Κατανοούν θέματα πολιτικής που αφορούν στη διατροφή σε σχέση με τη δημόσια υγεία
 8. Αξιολογούν την επιστημονική θεωρία και όρους στο πλαίσιο των τροφίμων, του πολιτισμού, της δίαιτας και της διατροφής
 9. Αναπτύσσουν τις κριτικές, αναλυτικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες καθώς και μια προσέγγιση για διά βίου μάθηση με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη στις επιστήμες Διατροφής και Διαιτολογίας

Σε σχέση με τις εφαρμογές της Διατροφής και Διαιτολογίας στην κοινότητα, οι απόφοιτοι αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζουν τις διατροφικές ανάγκες του γενικού πληθυσμού, καθώς και ομάδων υψηλού κινδύνου
 • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα αξιολόγησης διατροφικής κατάστασης και διαθεσιμότητας τροφίμων σε κοινότητες
 • Αναπτύσσουν και να συντονίζουν παρεμβάσεις διατροφής σε πληθυσμιακές ομάδες,
 • Συμμετέχουν στη διαμόρφωση κεντρικών στρατηγικών για τα τρόφιμα και τη διατροφή σε κοινότητες
 • Εκπαιδεύουν και να επιμορφώνουν πάνω σε θέματα διατροφής
 • Πραγματοποιούν γενική αξιολόγηση δεικτών υγείας πληθυσμιακών ομάδων

Σε σχέση με τις εφαρμογές της διατροφής σε μονάδες παροχής υπηρεσιών Διατροφής και Διαιτολογίας και στη βιομηχανία τροφίμων, οι απόφοιτοι αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Διαχειρίζονται τον σχεδιασμό και την τροποποίηση συνταγών καθώς και ειδικών προϊόντων διατροφής
 • Διαχειρίζονται τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαιτητικών σχημάτων και μενού για επιλεγμένους πληθυσμούς
 • Συμμετέχουν στον σχεδιασμό νέων τροφίμων που να συνάδουν με τις διατροφικές συστάσεις, τις εκάστοτε οικονομικές παραμέτρους και τις προτιμήσεις των καταναλωτών
 • Διαχειρίζονται τις υπηρεσίες διακίνησης και διανομής τροφίμων
 • Σχεδιάζουν προγράμματα αξιολόγησης της ικανοποίησης του καταναλωτή από υπηρεσίες διατροφής

Σε σχέση με τις εφαρμογές της διατροφής και διαιτολογίας στη διατροφική φροντίδα, οι απόφοιτοι αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Αξιολογούν τη διατροφική κατάσταση υγιών και νοσούντων ατόμων
 • Καθορίζουν τις αρχές της διατροφικής θεραπευτικής με βάση τα παθοφυσιολογικά αίτια της νόσου, κατά περίπτωση
 • Επιβλέπουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των διαιτητικών οδηγιών προς τον ασθενή
 • Καθοδηγούν και να επιμορφώνουν τον ασθενή σε σχέση με τη διατροφική του υποστήριξη
 • Διαχειρίζονται το σχεδιασμό και την τροποποίηση συνταγών καθώς και ειδικών προϊόντων διατροφής
 • Διαχειρίζονται το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαιτητικών σχημάτων και μενού για επιλεγμένους πληθυσμούς
 • Συμμετέχουν στο σχεδιασμό νέων τροφίμων που να συνάδουν με τις διατροφικές συστάσεις, τις εκάστοτε οικονομικές παραμέτρους και τις προτιμήσεις των καταναλωτών
 • Διαχειρίζονται τις υπηρεσίες διακίνησης και διανομής τροφίμων
 • Σχεδιάζουν προγράμματα αξιολόγησης της ικανοποίησης του καταναλωτή από υπηρεσίες διατροφής
Σχολή Επιστημών και Μηχανικής
Διάρκεια 4 έτη (8 εξάμηνα)
Αριθμός Θέσεων 30-40
Κριτήρια Επιλογής Προεπιλογή με βάση την αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψήφιου
Καταληχτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων 25 Σεπτεμβρίου

Προϋποθέσεις και Διαδιακασίες Εισδοχής:

 1. Αίτηση Συμμετοχής: Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την εισδοχή και ένταξή τους στο πρόγραμμα.
 2. ΑκαδημαΪκά Προσόντα: Εισαγωγή σε αυτό το πρόγραμμα απαιτεί ένα αναγνωρισμένο απολυτήριο Λυκείου με βαθμό 7.5 από τα 10 ή 15 από 20 με μαθήματα κατευθύνσεις Βιολογία και Χημεία ή Μαθηματικά. Φοιτητές με βαθμούς < 15/20 μπορούν να γίνουν δεκτοί, αλλά θα είναι στην υπό δοκιμασία για τον 1ο χρόνο και απαιτείται να λάβουν περαιτέρω μαθήματα (foundation courses).
 3. Προσωπική Δήλωση από τον υποψήφιο φοιτητή (μέχρι 500 λέξεις).

Τρόποι Υποβολής Αίτησης:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη κα. Μέλανη Στρατή στη διεύθυνση [email protected]  ή με τη κα. Natalie Demirdjian στη διεύθυνση [email protected]

Για εισδοχή στο πρόγραμμα σπουδών πρέπει να συμπληρωθεί μία αίτηση οποία μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο www.unic.ac.cy/apply.

Δηλώστε Ενδιαφέρον για Πρόγραμμα Σπουδών

Συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες πριν την εκδήλωση. Με αυτό τον τρόπο θα απαντηθούν πολλές από τις ερωτήσεις σας πριν να σας γνωρίσουμε και από κοντά.

Πληροφορίες

Συντονίστριες του Προγράμματος

Δρ Ελένη Ανδρέου, RDN,LD, DProf, FHEA, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τηλ. 22841740 και email: [email protected]

Δρ. Έλενα Φιλίππου, PhD, RD, FHEA, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Τηλ: 22841942 και email: [email protected]