Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (PhD, 3 έτη)

Duration3 years
Qualification AwardedMedia and Communication (PhD, 3 years)
Level of QualificationDoctorate Degree (3rd Cycle)
Language of InstructionEnglish and Greek
Mode of StudyFull time / Part time
Minimum ECTS Credits180

Request Information