Εισαγωγή στα Προγράμματα

Το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας παρέχει εκπαίδευση στον τομέα της Ψυχολογίας και της Κοινωνικής Εργασίας.

Ψυχολογία

Στο παρελθόν, επικρατούσε η λανθασμένη εντύπωση ότι ο ψυχολόγος ασχολείται αποκλειστικά με τις ψυχικές ασθένειες. Ωστόσο, η επιστήμη της ψυχολογίας καλύπτει ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο, στο οποίο περιλαμβάνονται η έρευνα για τα άτομα και τις ομάδες, καθώς και η μελέτη και ερμηνεία των χαρακτηριστικών και εκφράσεων που διέπουν την καθημερινή συμπεριφορά, (π.χ. οι αισθήσεις, τα συναισθήματα, τα ένστικτα και οι ανάγκες, τα κίνητρα, οι αντιλήψεις, η σκέψης, η μάθηση, η ευφυΐα, η προσωπικότητα, η κληρονομικότητα, η ανάλυση του ανθρώπινου χαρακτήρα, η δυναμική και η παθολογία της συμπεριφοράς), με στόχο να προσφέρει λύσεις ή εισηγήσεις που να καθιστούν τη ζωή του ατόμου πιο ανθρώπινη, δημιουργική και ευχάριστη.
Οι ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν σε ιδρύματα ψυχικής υγείας, σε σχολεία, σε εξειδικευμένες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα σε ιδρύματα για άτομα με αναπηρία, σε ψυχιατρικά ιδρύματα, σε νηπιαγωγεία και σε ερευνητικά ιδρύματα, ή ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες που προσφέρουν συμβουλές και θεραπεία.
Ακόμα, ένας ψυχολόγος μπορεί να εργαστεί και σε παρεμφερείς κλάδους, όπως στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στις δημόσιες σχέσεις και τη διαφήμιση, στον στρατό και την αστυνομία, στην πολιτική, σε κρατικές και ιδωτικές υπηρεσίες.

Κοινωνική Εργασία

Η Κοινωνική Εργασία πραγματεύεται τις πολλαπλές και πολύπλοκες συναλλαγές ανάμεσα στους ανθρώπους και το περιβάλλον τους, με στόχο να στηρίξει άτομα, ομάδες και κοινότητες ώστε να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους, να κατάκτησουν κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, και να αποτρέψουν τις όποιες δυσλειτουργίες. Η Κοινωνική Εργασία επικεντρώνεται στην επίλυση προβλημάτων και την προοδευτική κοινωνική αλλαγή. Γι αυτό και οι επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί αποτελούν ουσιαστικά πράκτορες αλλαγής μέσα στις κοινωνίες, και καταλύτες στη ζωή των ατόμων, οικογενειών, ομάδων και κοινοτήτων που υπηρετούν.
Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με δογματικά και λειτουργικά εκπαιδευτικά πρότυπα, που αντικατοπτρίζουν μια σύγχρονη προσέγγιση της κοινωνικής εργασίας – ως μια εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη με δικές της αρχές, αξίες, θεωρία και πρακτική μεθοδολογία.
Το Πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τους σύγχρονουςς κοινωνικούς κινδύνους και ανάγκες, που θέτουν υπό αμφισβήτηση την επάρκεια των παραδοσιακών πολιτικών για την προώθηση κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας, την πολιτιστική πολυμορφία και την ενίσχυση της ενδυνάμωσης ατόμων, οικογενειών, ομάδων, οργανισμών και κοινοτήτων.
Απώτερος σκοπός του Προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας είναι να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει επαγγελματίες κοινωνικής εργασίας, που αποδεικνύουν τις αξίες και την δεοντολογία του επαγγέλματος, και είναι αρμόδια να εξασκήσουν γενική κοινωνική εργασία (επιπέδου πτυχίου).