Προκήρυξη Θέσεων Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το Κοινό ΠΜΣ «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2018-2020

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, προκηρύσσουν θέσεις Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2020 για τις πιο κάτω Θεματικές Ενότητες:

• ΔΟΕ-1/51 Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο
• ΔΟΕ-2/52 Δίκαιο των Επιχειρήσεων
• ΔΟΕ-3/53 Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, Ενέργειας και Περιβάλλοντος
• ΔΟΕ-4/54 Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Εμπορικών Συναλλαγών

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω Θεματικές Ενότητες, θα βρείτε στο Παράρτημα στο τέλος της προκήρυξης.

Ι. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Υποψήφιοι για τις θέσεις των Μελών ΣΕΠ είναι Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών, Κυπριακών και Ομοταγών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος με αποδεδειγμένη ακαδημαϊκή (ερευνητική, διδακτική και επαγγελματική) εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα των προσφερόμενων Θεματικών Ενοτήτων.

Ο αριθμός των μελών Σ.Ε.Π. που θα επιλεγούν, θα είναι ανάλογος με τις ανάγκες, που θα προκύψουν από την επιλογή των Θ.Ε. από τους φοιτητές, ως και τη γεωγραφική χωροθέτησής τους.

Η γλώσσα διδασκαλίας και επικοινωνίας του προγράμματος είναι η ελληνική.

ΙΙ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ

Τα καθήκοντα μέλους Σ.Ε.Π. περιλαμβάνουν τα ακόλουθα (χωρίς να περιορίζονται σε αυτά):

 1. Μελέτη του επιμορφωτικού – ενημερωτικού υλικού, που δίδεται από τα δύο πανεπιστήμια.
 2. Μελέτη και αφομοίωση του διδακτικού υλικού της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).
 3. Τηλεφωνική / γραπτή / ηλεκτρονική / προσωπική επικοινωνία με τους φοιτητές σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
 4. Προετοιμασία και συμμετοχή σε τέσσερις (4) τετράωρες Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.). Στόχος είναι να ενθαρρύνει το μέλος Σ.Ε.Π. τους φοιτητές στη μαθησιακή τους πορεία και να τους προτείνει βιβλιογραφικές πηγές.
 5. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την Θ.Ε. και το πρόγραμμα σπουδών που συμμετέχει. Βαθμολόγηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών των φοιτητών και διόρθωση γραπτών των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων και παράδοση βαθμολογίας εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
 6. Συμμετοχή στις επιτηρήσεις των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων της Θεματικής Ενότητας στην οποία διδάσκει το μέλος Σ.Ε.Π., αλλά και στις αντίστοιχες άλλων Θεματικών Ενοτήτων του ιδίου ή άλλου Προγράμματος Σπουδών, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
 7. Σύνταξη ολιγοσέλιδης απολογιστικής έκθεσης στο τέλος του διδακτικού έτους.

Τα τελικά καθήκοντα θα αναφέρονται αναλυτικά στην σύμβαση ανάθεσης έργου.

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα μέλη ΣEΠ σ υνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης έργου, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών. Ο χρόνος απασχόλησης των μελών ΣΕΠ θα συνάδει με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο των δύο Πανεπιστημίων. Η σύμβαση έργου είναι διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων (δηλαδή 10 μήνες) και καταρτίζεται περίπου 30 ημέρες μετά την έναρξη των σπουδών και την οριστικοποίηση των τμημάτων στις διάφορες πόλεις.

ΙV. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ

Η αμοιβή των μελών ΣΕΠ καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος. Υπολογίζεται με βάση την κλίμακα αμοιβών του ΕΑΠ και συμπεριλαμβάνει τις δαπάνες μετακίνησης.

V. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (Υπογεγραμμένη)
 2. Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα με επισύναψη καταλόγου Δημοσιεύσεων
 3. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 4. Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών (Όσοι τίτλοι είναι από ιδρύματα εκτός Ελλάδας ή Κύπρου πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από Αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.)
  Σημειώνουμε ότι είναι δυνατή η επισύναψη αίτησης αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. πριν την οριστική υποβολή της αίτησης
 5. Αντίγραφα βεβαιώσεων που να αποδεικνύουν διδακτική εμπειρία ή υπηρεσία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία και εμπειρία στην εξ αποστάσεων
  εκπαίδευση.

VΙ. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΕΑΠ/ΠΛ

Τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αποστέλλουν μόνο το σημείο 1 & 2 των ανωτέρω εγγράφων.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις ΣΕΠ θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατώντας ΕΔΩ από την 3η Αυγούστου 2018 έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2018

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω, μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου 2018.

Για πληροφορίες που αφορούν στις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το [email protected] ή τηλεφωνικώς με το 0035722841974.

Σχετικά Έγγραφα: