ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚH ΜΕΡΙΜΝΑ 2016-2017

17 March 2017

Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 31 Μαρτίου 2017

 

  1. Ο φοιτητής πρέπει να είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και να είναι μόνιμος κάτοικος των περιοχών που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένεια του. Ο Νόμος καλύπτει επίσης και φοιτητή που δεν είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε, νοουμένου ότι ο ένας από τους δύο γονείς του είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε και εφόσον ο φοιτητής έχει αποφοιτήσει από σχολή μέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο. 

     
  2. Μόνιμος κάτοικος, για σκοπούς του παρόντος Νόμου, θεωρείται άτομο ή οικογένεια που κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών πριν από την έναρξη των σπουδών για τις οποίες ζητείται κρατική φοιτητική μέριμνα, διέμενε μόνιμα και νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο τουλάχιστον πενήντα (50) μηνών.

 

Οι φοιτητές παρακαλούνται όπως προσέλθουν άμεσα στο Λογιστήριο για την τακτοποίηση της επίσημης εγγραφής τους (official registration) και την έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης για την φοιτητική χορηγία.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη φοιτητική μέριμνα, καθώς και τα έντυπα αιτήσεων, είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στη διεύθυνση www.moec.gov.cy  (Υπηρεσίες → Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας → Έντυπα → Αίτηση ) για Κρατική Φοιτητική Μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017.

 

Προτρέπεστε όπως υποβάλετε έγκαιρα τις αιτήσεις σας.

 

Λογιστήριο
Τμήμα Φοιτητικών Λογαριασμών