Προκήρυξη υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές

10 March 2017
 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για πέντε (5) πλήρεις υποτροφίες για το Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής, στις θεματικές:

 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ηλεκτρονική μάθηση
 • Διασφάλιση και Αναβάθμιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Διασφάλιση και Αναβάθμιση της Ποιότητας στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

 

Αίτηση

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει: 
 
 • Συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο των προσόντων/πτυχίων.
 • Επίσημο αποδεικτικό σπουδών στο οποίο να παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου με τις αντίστοιχες επιδόσεις σ’ αυτά.
 • Ερευνητική πρόταση που θα προσδιορίζει το ερευνητικό πρόβλημα, θα παρουσιάζει αναδίφηση της σχετικής βιβλιογραφίας και θα παραθέτει την ερευνητική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί.
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 
 • Δυο συστατικές επιστολές από καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων, οι οποίες υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ή αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (christodoulou.a@unic.ac.cy).
 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση υποτροφίας.

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα: 
 
 • Ερευνητική πρόταση
 • Ακαδημαϊκή επίδοση σε προηγούμενες σπουδές
 • Επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα
 • Συμμετοχή σε Συνέδρια/Δημοσιεύσεις κλπ.
 • Συστατικές επιστολές 

 

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 15 Ιουλίου 2017.  
 
Αιτήσεις στις οποίες δεν θα συμπεριληφθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά ή θα σταλούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη. 
 
 

 
Οι υποψήφιες/οι στις/στους οποίες/ους θα παραχωρηθεί η υποτροφία θα πρέπει  να παρακολουθούν το πρόγραμμα ως φοιτήτριες/ές πλήρους φοίτησης και υποχρεούνται να έχουν διδακτικές ή άλλες υποχρεώσεις στο Πανεπιστήμιο διάρκειας μέχρι 20 ωρών την εβδομάδα χωρίς την καταβολή επιπρόσθετης επιχορήγησης. 
 
Σε περίπτωση που η/ο υπότροφη/ος αποχωρήσει από το πρόγραμμα σπουδών πριν από την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος και την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου, η υποτροφία διακόπτεται. Το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) διακοπή της υποτροφίας σε περίπτωση μη ικανοποιητικής ακαδημαϊκής επίδοσης της/του φοιτήτριας/τή. 
 
Η ΕΜΣ αποφασίζει για την αναστολή, μείωση ή τερματισμό της παραχώρησης υποτροφίας σε συγκεκριμένη/ο φοιτήτρια/τή, όταν κρίνει ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι που το επιβάλλουν (π.χ. λόγοι σχετικά με την επίδοση του υπότροφου). 
 
Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους η/ο Ερευνητική/ός Σύμβουλος της/του φοιτήτριας/τή υποβάλλει στη ΕΜΣ δισέλιδη έκθεση προόδου για τις ερευνητικές δραστηριότητες της/του φοιτήτριας/τή. 
 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο angelides.p@unic.ac.cy