Οι Καθοδηγούμενοι

Ποιοι είναι οι Καθοδηγούμενοι;

  • Παιδιά από μη προνομιούχα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, που συχνά αντιμετωπίζουν μαθησιακές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες.
  • Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και  παιδιά των οποίων οι γονείς αντιμετωπίζουν οικονομικά ή/και κοινωνικά προβλήματα.

Πιστεύουμε πως η προσωπική ανάπτυξη, η κοινωνική ένταξη και η ακαδημαϊκή  επιτυχία  είναι  εφικτοί στόχοι για αυτά τα παιδιά, τα οποία για διάφορους λόγους (σχετιζόμενους συνήθως με το κοινωνικό τους περιβάλλον), δεν κατορθώνουν να αξιοποιήσουν τις πλήρεις δυνατότητες τους – πράγμα που συχνά επηρεάζει την απόδοσή τους στο σχολείο ή άλλους τομείς.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η στήριξη και η ενθάρρυνση μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά αυτά να αυξήσουν τις δυνατότητες ανέλιξης τους στη ζωή.