Εισαγωγή

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει πλήρη επίγνωση ότι η ύπαρξή του επηρεάζει και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, και αναγνωρίζει την επίδραση των δραστηριοτήτων του στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Πιστεύουμε στην υιοθέτηση ηθικών πρακτικών στις συναλλαγές μας με την κοινωνία και στην ενσωμάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ανησυχιών στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, καθώς και στη διάδρασή μας με τους σπουδαστές, εργαζόμενους και συνεργάτες μας, με την επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Απολογισμός Εταιρικής Προσφοράς τεκμηριώνει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν και επικεντρώνεται στις πρακτικές εταιρικής κοινονικής ευθύνης που υιοθετήθηκαν σε όλους τους κύριους τομείς εργαζομένων, σπουδαστών, περιβάλλοντος και ευρύτερης κοινωνίας. Από το 2007, το Πανεπιστήμιο εργάζεται με συνέπεια προς την ενσωμάτωση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην εταιρική στρατηγική του.

Καλωσορίζουμε οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με την κοινωνική συνεισφορά του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και με τη δομή και το περιεχόμενο του Απολογισμού Εταιρικής Προσφοράς, καθώς αυτά θα μας βοηθήσουν στην αποστολή μας για συνεχή βελτίωση.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

[email protected]