Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μεταπτυχιακό στο Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση

στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου

Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (MA, 1.5 έτος ή 3 εξάμηνα)

Διάρκεια Σπουδών (έτη)
1.5 έτος
Τίτλος Σπουδών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Μέθοδος Φοίτησης
Πλήρης/ μερική φοίτηση
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
90

Πληροφορίες

Loading ...

(Αποστέλλοντας τη φόρμα, αποδέχομαι ότι το Π. Λευκωσίας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου μέσω email ή τηλεφώνου )

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους πτυχίων Νομικής, Πολιτικών Επιστημών ή/και Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών Σχέσεων, καθώς και άλλων συναφών τίτλων σπουδών.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να παράσχει τη δυνατότητα για δι-επιστημονική προσέγγιση, εμβάθυνση και εξειδίκευση στη γνωστική ενότητα που συγκροτείται από τα γνωστικά αντικείμενα/πεδία του Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, της Πολιτικής Θεωρίας, της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και άλλα αντικείμενα που εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο των Πολιτικών Επιστημών.

Η συστηματική, μεταπτυχιακού επιπέδου κατάρτιση στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο εφόδιο για άτομα που στοχεύουν να εργαστούν σε πλήθος τομέων, οργανισμών και επαγγελμάτων. Ενδεικτικά, τα εφόδια που θα αποκομίζουν οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι χρήσιμα:

 1. Σε ανώτερα ή κατώτερα στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας και διαφόρων κρατικών ή ημι-κρατικών οργανισμών.
 2. Σε στελέχη διεθνών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης κ.λπ.
 3. Σε στελέχη Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών, διεθνούς ή εθνικής εμβέλειας.
 4. Σε μέλη του διπλωματικού σώματος και σε άλλους εργαζομένους σε Πρεσβείες ή άλλες Υπηρεσίες και Οργανισμούς που ενεργοποιούνται στο πεδίο των διακρατικών σχέσεων.
 5. Σε εκείνους που πρόκειται να ασκήσουν πρακτικά τη νομική επιστήμη, είτε ως δικηγόροι, είτε ως νομικοί σύμβουλοι σε εταιρείες και σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς κ.ο.κ., είτε ως δικαστές.

Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών στα προαναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα, με βασικό άξονα τη διεπιστημονική προσέγγιση και τη συνακόλουθη συνειδητοποίηση (α) του πολυδιάστατου χαρακτήρα των θεμάτων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και (β) της «υπεραξίας» που κομίζει η διεπιστημονικότητα και η μεθοδική, πολύπλευρη προσέγγιση των θεμάτων.

Πυλώνα της εκπαιδευτικής προσέγγισης αποτελεί ο συνδυασμός της θεωρητικής με την πρακτική διάσταση των ζητημάτων που ανακύπτουν στη γνωστική ενότητα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Θεωρίας και η ανάπτυξη της ικανότητας για θεωρητικά στέρεη αλλά και πρακτικά αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.

Από τη σκοπιά των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ευρωπαϊκή διάσταση των ζητημάτων και στη διασύνδεσή τους με τις προκλήσεις, τις αδυναμίες αλλά και την προοπτική της ευρωπαϊκής πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής «ολοκλήρωσης» (European integration).

Ειδικοί Στόχοι

Πρώτος ειδικός στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δικαίου και Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αφομοίωση των βασικών εννοιών και μεγεθών του Δημοσίου Δικαίου και των Πολιτικών Επιστημών, όπως είναι λ.χ. οι έννοιες/μεγέθη του κράτους και της κρατικής, λαϊκής ή εθνικής κυριαρχίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στις διάφορες πτυχές του (φιλελεύθερο, δημοκρατικό, κοινωνικό), της Δημόσιας Διοίκησης, του Συντάγματος και των διεργασιών παραγωγής του (συντακτική εξουσία), της ομοσπονδίας και των άλλων μορφών διεθνικής συνεργασίας κ.ο.κ. Η κατανόηση των παραπάνω εννοιών/μεγεθών αποτελεί sine qua non όρο για την εις βάθος προσέγγιση πολύπλοκων προβλημάτων, όπως λ.χ. η ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση, οι προκλήσεις που παρουσιάζει η συμμετοχή ενός κράτους μέλους στην ΕΕ, το πολιτειακό status και οι μελλοντικές προοπτικές της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.ο.κ.

Δεύτερος ειδικός στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή των αναγκαίων γνώσεων γύρω από τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και γύρω από τα πλούσια θεσμικά και νομικά δεδομένα σε σειρά γνωστικών αντικειμένων, όπως η συνταγματική οργάνωση του κράτους και της διακυβέρνησης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η λειτουργία της ΕΕ και η διασύνδεσή της με τα κράτη μέλη και τις εθνικές έννομες τάξεις, οι σύγχρονες εξελίξεις στη Δημόσια Διοίκηση (εταιρική Διοίκηση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, νέοι μηχανισμοί λογοδοσίας και διαφάνειας κ.ο.κ.), ο σχεδιασμός και η άσκηση κοινωνικής πολιτικής με αναφορά σε σύγχρονες θεωρίες κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης κ.ο.κ.

Το Πρόγραμμα θα είναι διαρθρωμένο με τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξειδικεύθουν στους τομείς τους ιδιαίτερου ενδιαφέροντός τους, αφού όμως θα έχουν προηγουμένως αφομοιώσει τις γενικές κατευθύνσεις της διεπιστημονικότητας και της μεθοδικής έρευνας, καθώς και τις βασικές γνώσεις γύρω από τα καίρια μεγέθη του Δημοσίου Δικαίου και της Πολιτικής Θεωρίας.

Τρίτος ειδικός στόχος του Προγράμματος είναι η συστηματική καλλιέργεια της δι-επιστημονικότητας, με αποφυγή παρεξηγημένων αντιλήψεων γύρω από το θέμα, και ιδίως με αποφυγή, από τη μια πλευρά, της ακραίας θέσης περί πλήρους ανεξαρτησίας της Νομικής Επιστήμης από τις Πολιτικές Επιστήμες και, από την άλλη πλευρά, της εξίσου ακραίας θέσης που αδυνατεί να διακρίνει τις μεθοδολογικές και ουσιαστικές ιδιαιτερότητες των γνωστικών πεδίων. Το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει, μεταξύ άλλων, «εργαστήρι» και πεδίο ανάπτυξης μίας συγκροτημένης διεπιστημονικής νοοτροπίας, μέσα από τον εντοπισμό του πολυσύνθετου χαρακτήρα των προβλημάτων του χώρου, αλλά και μέσα από την προσεκτική οριοθέτηση των διαφορετικών γνωστικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων της νομικής επιστήμης και των πολιτικών επιστημών αντίστοιχα.

Απώτερος στόχος είναι να παρασχεθούν στους ενδιαφερόμενους τα εφόδια για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας και διατριβής, έτσι ώστε να ενισχυθεί και ο προσανατολισμός των μελών των δύο Τμημάτων στην ανάγκη δημοσιεύσεων σε ξενόγλωσσα περιοδικά και επιθεωρήσεις.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Όπως αναφέρθηκε, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους πτυχίων Νομικής, Πολιτικών Επιστημών ή/και Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών Σχέσεων, και άλλων συναφών τίτλων σπουδών, οι οποίοι επιδιώκουν να αποκτήσουν επιπρόσθετα προσόντα που θα τους βοηθήσουν στην εργοδότηση ή και καλύτερη απόδοσή τους σε πλήθος τομέων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων στη Δημόσια Υπηρεσία και σε διάφορους κρατικούς ή ημι-κρατικούς οργανισμούς, σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ενδεικτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ, και το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε Μη-Κυβερνητικές Οργανισμούς διεθνούς ή εθνικής εμβέλειας, στο διπλωματικό σώμα και σε πρεσβείες ή άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς που ενεργοποιούνται στο πεδίο των διακρατικών σχέσεων, καθώς σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που συνδέονται με την πρακτική άσκηση της νομικής επιστήμης (δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι, δικαστές κ.λπ.)

Η ανάγκη για διεύρυνση της γνώσης και των ικανοτήτων των ατόμων αυτών είναι δεδομένη και η ζήτηση για μια τέτοια δυνατότητα είναι εμφανής. Από την άλλη, η προσφορά και οι επιλογές των ενδιαφερομένων είναι αρκετά περιορισμένες. Στην Κύπρο δεν υπάρχει επί του παρόντος προσφορά σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα της γνωστικής ενότητας Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικών Επιστημών, ενώ το προτεινόμενο Πρόγραμμα θα μπορεί να επιλεγεί και από αποφοίτους των Ελληνικών Πανεπιστημίων, οι οποίοι επιδιώκουν μεταπτυχιακή μόρφωση και κατάρτιση σε αυτά τα πεδία ειδικού ενδιαφέροντος. Η ανάπτυξη σε μεταπτυχιακό επίπεδο των σπουδών και της πανεπιστημιακής έρευνας στα γνωστικά πεδία που καλύπτει το Πρόγραμμα θα προσδώσει νέες δυνατότητες στα άτομα που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους προαναφερθέντες κρίσιμους τομείς και θα βελτιώσει ως εκ τούτου το συνολικό επίπεδο γνώσης και διαχείρισης ζητημάτων, αυξάνοντας τα συναφή οφέλη για το κοινωνικό σύνολο.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αυτού θα είναι σε θέση να επιδιώξουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου σε κάποιο από τα γνωστικά πεδία που συγκροτούν τη γνωστική ενότητα του Προγράμματος

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει συνήθως μια ολοκληρωμένη τελική εξέταση και την συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, μελέτες, και συμμετοχή στην τάξη.

Οι βαθμοί A, B, C κ.ο.κ, υπολογίζονται με βάση το βάρος της τελικής εξέτασης και την συνεχής αξιολόγησης και την πραγματική αριθμητική βαθμολογία που λαμβάνεται σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση τους βαθμούς σε κάθε μάθημα υπολογίζονται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο αθροιστικός μέσος όρος (CPA).

Για επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και απονομή του Μεταπτυχιακού Τίτλου Δικαίου και Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 90 ECTS και να πληροί όλες τις επιμέρους απαιτήσεις του Προγράμματος. Πέραν των επτά κύριων μαθημάτων, ο φοιτητής καλείται να εκπονήσει διπλωματική εργασία σε κάποιο μάθημα επιλογής του. Εναλλακτικά, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει δύο επιπλέον μαθήματα επιλογής.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δικαίου και Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει σε μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία θα καθιστούν τους απόφοιτούς ικανούς να αξιοποιήσουν τα γνωστικά και μεθοδολογικά εργαλεία που θα έχουν αποκομίσει, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν πρακτικά προβλήματα και ζητούμενα μέσα από στέρεη, θεωρητικά «ενημερωμένη» προσέγγιση (ενότητα θεωρίας και πράξης, προς όφελος της καινοτομίας και της πρακτικής αποτελεσματικότητας).

Ο φοιτητής, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, αναμένεται να μπορεί να:

 1. Αναπτύσσει γνώσεις για τις βασικές έννοιες, αρχές και θεωρίες στα πεδία του Δημοσίου Δικαίου και των Πολιτικών Επιστημών, 
 2. Επιδεικνύει δεξιότητες που αφορούν στο περιεχόμενο και στα ειδικότερα αντικείμενα της γνωστικής ενότητας,
 3. Εφαρμόζει τα απαιτούμενα μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να διεξαγάγει ανεξάρτητη έρευνα επί συγκεκριμένων θεμάτων ή προβλημάτων στα γνωστικά πεδία του Δημοσίου Δικαίων και των Πολιτικών Επιστημών,
 4. Αξιοποιεί τις βασικές έννοιες, αρχές και θεωρίες και τις ειδικότερες γνώσεις του στα διάφορα αντικείμενα της γνωστικής ενότητας, προκειμένου να διεξαγάγει την ως άνω ανεξάρτητη έρευνα, 
 5. Συνδυάζει διεπιστημονικά τα μεθοδολογικά και γνωστικά εργαλεία της νομικής και της πολιτικής επιστήμης αντίστοιχα, προκειμένου να διατυπώνει καινοτόμες προσεγγίσεις και προτάσεις,
 6. Αναπτύσσει δικές του ειδικότερες θεωρίες στις οποίες θα στηρίξει τη διεπιστημονική και μεθοδική αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων και προβλημάτων,
 7. Συνδυάζει τη θεωρητική με την εμπειρική γνώση, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει απλά ή σύνθετα ζητήματα που ανακύπτουν στους επαγγελματικούς τομείς ενδιαφέροντος (βλ. γι’ αυτούς την ενότητα των γενικών στόχων του Προγράμματος, υπό 6 και παρακάτω υπό 12),
 8. Εντοπίζει ζητήματα προτεραιότητας τα οποία τυγχάνουν ή πρέπει να τύχουν ανάλυσης και αξιολόγησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, 
 9. Εφαρμόζει τις αναγκαίες αναλυτικές, οργανωτικές, διαχειριστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες για την άνετη δραστηριοποίησή του στους επαγγελματικούς τομείς ενδιαφέροντος (βλ. γι’ αυτούς την ενότητα των γενικών στόχων του Προγράμματος, υπό 6 και παρακάτω υπό 12), τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο,
 10. Αξιοποιεί τα αναγκαία εφόδια και τη συναφή νοοτροπία για την επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης των ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του μετά το πέρας των σπουδών του.
 11. Αξιολογεί και να προτείνει βελτιώσεις σε συστήματα θεσμικής οργάνωσης και σε διαδικασίες που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, και ιδιαίτερα σε διαδικασίες του ευρύτερου χώρου της Δημόσιας Διοίκησης.
Section: A - Κύρια Μαθήματα
Min. Credits: 18  Max. Credits: 18
Min. ECTS Credits: 60  Max. ECTS Credits: 60
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
EULP-501Θεωρίες περί Κράτους, Δικαίου και Πολιτείας (Πολιτειολογία)10
EULP-502Ευρωπαϊκή Πολιτική και Οικονομική Ολοκλήρωση10
EULP-509Πολιτική και Νομική Σκέψη10
EULP-511Θεωρίες Δημοκρατίας10
EULP-512Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνικά Δικαιώματα10
MLAW-531Ευρωπαϊκή και Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων10
Section: B - Μαθήματα Επιλογής/Διπλωματική Εργασία
Min. Credits: 9  Max. Credits: 9
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes: Εναλλακτικά, δύο επιπλέον μαθήματα επιλογής.
Course CodeCourse TitleECTS Credits
EULP-513Ευρωπαϊκά Πολιτικά και Νομικά Συστήματα10
EULP-533Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Προκλήσεις10
MLAW-502Ευρωπαϊκό Συγκριτικό Δίκαιο και Πολιτική10
MLAW-509Νομική Έρευνα και Μεθοδολογία10
MLAW-533Ειδικά Θέματα Δημοσίου Δικαίου10
MLAW-590Διπλωματική Εργασία20

Semester 1

Course CodeCourse TitleECTS Credits
EULP-501Θεωρίες περί Κράτους, Δικαίου και Πολιτείας (Πολιτειολογία)10
EULP-502Ευρωπαϊκή Πολιτική και Οικονομική Ολοκλήρωση10
EULP-509Πολιτική και Νομική Σκέψη10

Semester 2

Course CodeCourse TitleECTS Credits
EULP-511Θεωρίες Δημοκρατίας10
EULP-512Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνικά Δικαιώματα10
EULP-513Ευρωπαϊκά Πολιτικά και Νομικά Συστήματα10

Semester 3

Course CodeCourse TitleECTS Credits
EULP-533Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Προκλήσεις10
MLAW-514Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο10
MLAW-532Ποινικό Δίκαιο και Κοινωνική Δικαιοσύνη10
Το πιο πάνω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό. Μερικά από τα μαθήματα είναι επιλογής και μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα.

Note: Under construction and subject to verification (Academic Year 2017- 2018)

Note: Under construction and subject to verification (Academic Year 2017- 2018)