Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μεταπτυχιακό στο Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου

Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (MA, 1.5 Έτος ή 3 Eξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως (στην Ελληνική)

Διάρκεια Σπουδών (έτη)
1.5 έτος (3 Εξάμηνα)
Τίτλος Σπουδών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στo Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Μέθοδος Φοίτησης
Εξ Αποστάσεως
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
90

Πληροφορίες

Loading ...

(Αποστέλλοντας τη φόρμα, αποδέχομαι ότι το Π. Λευκωσίας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου μέσω email ή τηλεφώνου )

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει:

 1. Nα παράσχει τη δυνατότητα για δι-επιστημονική προσέγγιση, εμβάθυνση και εξειδίκευση στη γνωστική ενότητα που συγκροτείται από τα γνωστικά αντικείμενα/πεδία του Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, της Πολιτικής Θεωρίας, της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και άλλα αντικείμενα που εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο των Πολιτικών Επιστημών. 

  Η συστηματική, μεταπτυχιακού επιπέδου κατάρτιση στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο εφόδιο για άτομα που στοχεύουν να εργαστούν σε πλήθος τομέων, οργανισμών και επαγγελμάτων.

 2. Την ανάπτυξη του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών στα προαναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα, με βασικό άξονα τη διεπιστημονική προσέγγιση και τη συνακόλουθη συνειδητοποίηση (α) του πολυδιάστατου χαρακτήρα των θεμάτων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και (β) της «υπεραξίας» που κομίζει η διεπιστημονικότητα και η μεθοδική, πολύπλευρη προσέγγιση των θεμάτων.

Πυλώνα της εκπαιδευτικής προσέγγισης αποτελεί ο συνδυασμός της θεωρητικής με την πρακτική διάσταση των ζητημάτων που ανακύπτουν στη γνωστική ενότητα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Θεωρίας και η ανάπτυξη της ικανότητας για θεωρητικά στέρεη αλλά και πρακτικά αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.

Από τη σκοπιά των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ευρωπαϊκή διάσταση των ζητημάτων και στη διασύνδεσή τους με τις προκλήσεις, τις αδυναμίες αλλά και την προοπτική της ευρωπαϊκής πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής «ολοκλήρωσης» (European integration).

Απώτερος στόχος είναι να παρασχεθούν στους ενδιαφερόμενους τα εφόδια για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας και διατριβής, έτσι ώστε να ενισχυθεί και ο προσανατολισμός των μελών των δύο Τμημάτων στην ανάγκη δημοσιεύσεων σε ξενόγλωσσα περιοδικά και επιθεωρήσεις.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές)

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, μελέτες 
κτλ. 

Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης, της συνεχούς αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Στο Πρόγραμμα μπορούν να εισαχθούν φοιτητές για το Εαρινό ή Θερινό εξάμηνο. Ελάχιστα κριτήρια για την αποδοχή αιτήσεων εγγραφής στο Πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:

 • Ακαδημαϊκά Προσόντα: Προπτυχιακός τίτλος σπουδών Νομικής, Πολιτικών Επιστημών ή/και Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλου συναφούς αντικειμένου.

 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας: Οι φοιτητές ικανοποιούν την γνώση της αγγλικής γλώσσας αν το πρώτο πτυχίο διδάχθηκε στην αγγλική γλώσσα. Διαφορετικά πρέπει να παρουσιάσουν αποδεικτικά διεθνών εξετάσεων στην αγγλική γλώσσα. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα στην αγγλική για να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τα αναγκαία εφόδια γνώσης της αγγλικής γλώσσας για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 

 • Δύο Συστατικές Επιστολές από πρόσωπο που γνωρίζει τον υποψήφιο.

 • Προσωπική Δήλωση: Μια επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι επιμέρους ικανότητες και δυνατότητες  του υποψηφίου, το βιογραφικό του, καθώς επίσης οι προσδοκίες του από το πρόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο θα τον βοηθήσει στην προσωπική ανέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας του.

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

 1. Ακαδημαϊκά και άλλα σχετικά προσόντα

 2. Επαγγελματική εμπειρία.

 3. Συστατικές επιστολές

 4. Καλή γνώση μιας τουλάχιστον πρόσθετης ξένης γλώσσας

 5. Ερευνητικές δυνατότητες του υποψηφίου

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 90 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος. 

Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Ο φοιτητής, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, αναμένεται:

 • Να αναπτύξει γνώσεις για τις βασικές έννοιες, αρχές και θεωρίες στα πεδία του Δημοσίου Δικαίου και των Πολιτικών Επιστημών, 

 • Να κατέχει πλούσιες γνώσεις στα ειδικότερα αντικείμενα της γνωστικής ενότητας,

 • Να διαθέτει τα απαιτούμενα μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να διεξαγάγει ανεξάρτητη έρευνα επί συγκεκριμένων θεμάτων ή προβλημάτων στα γνωστικά πεδία του Δημοσίου Δικαίων και των Πολιτικών Επιστημών,

 • Να είναι σε θέση να αξιοποιεί τις βασικές έννοιες, αρχές και θεωρίες και τις ειδικότερες γνώσεις του στα διάφορα αντικείμενα της γνωστικής ενότητας, προκειμένου να διεξαγάγει την ως άνω ανεξάρτητη έρευνα, 

 • Να έχει αφομοιώσει τις βασικές προδιαγραφές της δι-επιστημονικότητας και να μπορεί να συνδυάζει τα μεθοδολογικά και γνωστικά εργαλεία της νομικής και της πολιτικής επιστήμης αντίστοιχα, προκειμένου να διατυπώνει καινοτόμους προσεγγίσεις και προτάσεις,

 • Να μπορεί εν δυνάμει να αναπτύσσει δικές του ειδικότερες θεωρίες στις οποίες θα στηρίξει τη διεπιστημονική και μεθοδική αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων και προβλημάτων,

 • Να συνδυάζει με άνεση την εμπειρική με τη θεωρητική γνώση, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει απλά ή σύνθετα ζητήματα που ανακύπτουν στους επαγγελματικούς τομείς ενδιαφέροντος,

 • Να αξιολογεί και να προτείνει βελτιώσεις σε συστήματα θεσμικής οργάνωσης και σε διαδικασίες που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, και ιδιαίτερα σε διαδικασίες του ευρύτερου χώρου της Δημόσιας Διοίκησης,

 • Να εντοπίζει ζητήματα προτεραιότητας τα οποία τυγχάνουν ή πρέπει να τύχουν αντιμετώπισης σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο,  

 • Να αναπτύξει ικανότητες στον εντοπισμό προβληματικών περιοχών ή ζητημάτων τα οποία πρέπει να τύχουν ανάλυσης και αξιολόγησης,

 • Να διαθέτει τις αναγκαίες αναλυτικές, οργανωτικές, διαχειριστικές και επικοινωνιακές ικανότητες για την άνετη δραστηριοποίησή του στους επαγγελματικούς τομείς ενδιαφέροντος (βλ. γι’ αυτούς την ενότητα των γενικών στόχων του Προγράμματος, υπό 6 και παρακάτω υπό 12), τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο,

 • Να διαθέτει τα αναγκαία εφόδια και τη συναφή νοοτροπία για την επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης των ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του μετά το πέρας των σπουδών του.

Section: A - Κύρια Μαθήματα
Min. Credits: 18  Max. Credits: 18
Min. ECTS Credits: 60  Max. ECTS Credits: 60
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
EULP-501DLΘεωρία περί Κράτους, Δικαίου και Πολιτείας (Πολιτειολογία)10
EULP-502DLΕυρωπαϊκή Πολιτική και Οικονομική Ολοκλήρωση10
EULP-509DLΠολιτική και Νομική Σκέψη10
EULP-511DLΘεωρίες Δημοκρατίας10
EULP-512DLΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνικά Δικαιώματα10
MLAW-531DLΕυρωπαϊκή και Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων10
Section: B - Μαθήματα Επιλογής/Διπλωματική Εργασία
Min. Credits: 9  Max. Credits: 9
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes: Εναλλακτικά, δύο επιπλέον μαθήματα επιλογής.
Course CodeCourse TitleECTS Credits
EULP-513DLΕυρωπαϊκά Πολιτικά και Νομικά Συστήματα10
EULP-533DLΣύγχρονες Ευρωπαϊκές Προκλήσεις10
MLAW-502DLΕυρωπαϊκό Συγκριτικό Δίκαιο και Πολιτική10
MLAW-509DLΝομική Έρευνα και Μεθοδολογία10
MLAW-533DLΕιδικά Θέματα Δημοσίου Δικαίου10
MLAW-590DLΔιπλωματική Εργασία20

Semester 1

Course CodeCourse TitleECTS Credits
EULP-501DLΘεωρία περί Κράτους, Δικαίου και Πολιτείας (Πολιτειολογία)10
EULP-502DLΕυρωπαϊκή Πολιτική και Οικονομική Ολοκλήρωση10
EULP-509DLΠολιτική και Νομική Σκέψη10

Semester 2

Course CodeCourse TitleECTS Credits
EULP-511DLΘεωρίες Δημοκρατίας10
EULP-512DLΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνικά Δικαιώματα10
MLAW-531DLΕυρωπαϊκή και Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων10

Semester 3

Course CodeCourse TitleECTS Credits
MLAW-590DLΔιπλωματική Εργασία20
EULP-513DLΕυρωπαϊκά Πολιτικά και Νομικά Συστήματα10
MLAW-502DLΕυρωπαϊκό Συγκριτικό Δίκαιο και Πολιτική10
MLAW-533DLΕιδικά Θέματα Δημοσίου Δικαίου10
EULP-533DLΣύγχρονες Ευρωπαϊκές Προκλήσεις10
MLAW-509DLΝομική Έρευνα και Μεθοδολογία10
Το πιο πάνω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό. Μερικά από τα μαθήματα είναι επιλογής και μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα.

Note: Under construction and subject to verification (Academic Year 2017- 2018)

Note: Under construction and subject to verification (Academic Year 2017- 2018)