Μήνυμα Καλωσορίσματος

Ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος είναι μέλος μιας μεγάλης κοινότητας 28 χωρών, 500 εκατομμυρίων πολιτών και 24 επίσημων γλωσσών. Το σημαντικότερο, η Κύπρος είναι πια μέλος μια κοινότητας που έχει θέσει ως στόχο να καταστεί η πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης στον κόσμο.

Η Ε.Ε. αναγνωρίζει τη μάθηση ξένων γλωσσών ως μια δία βίου δραστηριότητα και τη διδασκαλία ξένων γλωσσών ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την εκπλήρωση των κοινωνικο-οικονομικών στόχων της κοινότητας. Η προτεραιότητα που δίνει η Ε.Ε. στη διδασκαλία γλωσσών γίνεται σαφής μέσα από πολλά επίσημα έγγραφα της κοινότητας, όπως το έγγραφο, “Η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας” (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002, σελ. 3), το οποίο ορίζει τα εξής:

“Η ικανότητα να κατανοήσουμε και να μιλήσουμε άλλες γλώσσες είναι μια από τις πιο βασικές δεξιότητες που ως πολίτες χρειαζόμαστε για να συμμετέχουμε πλήρως στην ευρωπαϊκή κοινωνία. [….] Η Ένωση χρειάζεται ένα ευκίνητο εργατικό δυναμικό. Ο εργαζόμενος με γλωσσικές δεξιότητες απολαμβάνει μια ευρύτερη επιλογή ευκαιριών απασχόλησης ή κατάρτισης από τους μονόγλωσσους συνάδελφους του και είναι σε καλύτερη θέση να επωφεληθεί από την ελευθερία να εργαστεί ή να σπουδάσει σε άλλο κράτος μέλος”.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει τη σημασία της πολυγλωσσίας για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας και έχει ορίσει την τριγλωσσία ως ελάχιστη απαίτηση για τους ευρωπαίους πολίτες (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, Μάρτιος 2002). Αυτό σημαίνει πως δεν είναι πια αρκετή η γνώσση της μητρικής γλώσσας συν της αγγλικής. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των επιπέδων καλούνται να αναβαθμίσουν τα προγράμματα σπουδών τους και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.

Το Κέντρο Σϋγχρονων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας συμμβάλει σε αυτή τη στρατηγική προσφέροντας μαθήματα διαφόρων επιπέδων στις ακόλουθες γλώσσες:

• Αγγλικά
• Γερμανικά
• Γαλλικά
• Ιταλικά
• Ελληνικά
• Ρωσικά

Μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις, τα μαθήματα ξένων γλωσσών ενσωματώνουν επίσης πολιτιστικές πτυχές ως ισχυρή συνιστώσα. Το Κέντρο διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνέδρια, συχνά με τη συνεργασία άλλων οργανισμών. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ως εκπαιδευτικό ίδρυμα που φιλοξενεί πληθώρα διεθνών φοιτητών, ανέκαθεν δίνει έμφαση στον διαπολιτιστικό διάλογο. Το Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών δεσμεύεται να στηρίξει και να συνεχίσει να αναπτύσσει τη συνεργασία του με άλλα Κέντρα, Τμήματα και Έδρες του Πανεπιστημίου καθώς και με άλλους ανεξάρτητους οργανισμούς.

Χρησιμοποιούμε ενημερωμένη βιβλιογραφία και μεθόδους (πολυμεσικά μαθήματα γλωσσών) και μέρος των μαθημάτων διδάσκεται σε υπερσύγχρονο εργαστήρι γλωσσών. Το Κέντρο συνεργάζεται με διάφορους εξωτερικούς συλλόγους, ιδρύματα και επαγγελματικές οργανώσεις (Ίδρυμα Fulbright, Societa Dante Alighieri, Ινστιτούτο Goethe.)