Έρευνα/Δημοσιεύσεις

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ασχολούνται με την έρευνα, συμμετέχουν σε συνέδρια, αιτούνται για επιχορηγήσεις έρευνας και δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των έρευνών τους σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Επιπλέον, διατηρούν δεσμούς συνεργασίας έρευνας με άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ερευνητική εργασία διεξάγεται στους ακόλουθους τομείς:

Dr. Ktoridou Despo, Associate professor, Department Head

 • Engineering/ Technology Management
 • Web Applications Development
 • Social Technologies and Applications
 • ICT Innovations in Education
 • E-learning, M-learning

Dr.Valiantis Marios, Assistant Professor

 • Air Pollution and Street Canyon Modeling
 • Transportation and its impacts on Air Quality and Climate Change
 • Green Technologies for Transport
 • Climate Change Adaptation and Mitigation
 • Use of Natural Gas in Transportation
 • Use of GIS in Environment and Public Health
 • Energy Management and Policy
 • Operational Safety in the Oil and Gas Industry

Dr. Louca Soulla, Associate Professor

 • Information Communication Technologies
 • E-society
 • Digital Currencies

Dr. Kokkinaki Angelika, Assistant Professor

 • E-business
 • Management IS
 • Distributed Intelligent Systems

Dr. Kaufmann-Hans Rudiger, Professor

 • Branding (product, corporate, behavioral)
 • Co-Creation of Value
 • Entrepreneurship and International Entrepreneurship
 • Consumer Behavior

Dr. Antonaras Alexandros, Assistant Professor

 • Business Excellence
 • Business Ethics
 • CSR
 • Quality Management
 • Process Improvement

Dr. Tsakiris Theodoros, Assistant Professor

 • Economics of the International Oil & Gas Industry
 • Oil & Gas Price Formation Mechanisms
 • Early Warning and Mitigation Strategies for Oil & Gas Crises
 • The Political Risk Factor in Oil & Gas Business Decisions
 • Energy Security & Geopolitics in Eurasia with a particular emphasis on the Middle East, East Mediterranean and Black Sea Regions
 • EU Energy Strategy

Mr. Kogetsidis Harry, Associate Lecturer

 • The human dimension of organisational change
 • Systems Thinking and Change Management
 • Systems Theory and Practice
 • Systems Approaches to Management

Dr. Epaminondas Epaminonda

 • Cross-Cultural Management
 • International Human Resource Management
 • Personality and Job Choice
 • Teamwork and Collaboration
 • Socioeconomic Change
 • Change Management

Ms. Ria Morphitou, Associate Lecturer

 • Marketing (Consumer Behaviour and the use of social media in promotion) 2.
 • Management (Female Entrepreneurship