Περιβάλλον

Παρέχοντας έναν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό και εργασιακό χώρο, το Πανεπιστήμιο αναγνωρίζει τις επιδράσεις των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον, και την ευθύνη που έχει να περιορίσει αυτά τα αποτελέσματα, προκειμένου να διατηρηθεί το περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Το Πανεπιστήμιο φιλοδοξεί να γίνει κέντρο αριστείας στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποσκοπεί στην καθιέρωση ήθους, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της.

Ο κύριος στόχος αυτής της δέσμευσης για το περιβάλλον είναι να εργαστούμε προς την κατεύθυνση ενός περιβαλλοντικά βιώσιμου μέλλοντος. Από τη μία πλευρά, οι μαθητές έχουν την εξουσία να απαιτήσουν περισσότερο περιβαλλοντικά υπεύθυνες πανεπιστημιουπόλεις και προγράμματα σπουδών, και από την άλλη, καθηγητές και ακαδημαϊκοί μπορούν να επηρεάσουν την κοινωνία με την επιστροφή περιβαλλοντικά εγγράμματων πολιτών και απαιτώντας φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες. Δεδομένου ότι τα κολέγια και τα πανεπιστήμια εκπαιδεύουν τους περισσότεροι από τους ανθρώπους που διοικούν θεσμούς της κοινωνίας και να εκπαιδεύουν τους εκπαιδευτικούς που εκπαιδεύουν τα παιδιά, γίνεται σαφές ότι η μετατροπή των πανεπιστημιουπόλεων σε καταλύτες για την περιβαλλοντική αειφορία είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα προς την αλλαγή του κόσμου.

Βρείτε συνημμένο εδώ την Περιβαλλοντική Πολιτική του Πανεπιστημίου.