Φοιτητές με Αναπηρίες

Ίσες Ευκαιρίες

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας γνωρίζει ότι είναι καθήκον του να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών του. Ως εκ τούτου, έχει δεσμευθεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες στα άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με την πολιτική του Πανεπιστημίου, κάνοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα μέσα, εγκαταστάσεις και προσωπικό.

Υποεπιτροπή Αναπηρίας

Η Υποεπιτροπή Αναπηρίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι ένα σώμα εμπειρογνωμόνων και μαθητών που παρακολουθούν τα θέματα που αφορούν τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Η επιτροπή υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας.

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι της υποεπιτροπής είναι:

 • Να προωθεί τα δικαιώματα του συνόλου των φοιτητών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για ίσες ευκαιρίες μάθησης
 • Να προωθεί το δικαίωμα σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς εντός του Πανεπιστημίου
 • Να παρακολουθεί και να επανεξετάζει της πολιτικές του Πανεπιστημίου που σχετίζονται με τους μαθητές με ειδικές ανάγκες και να κάνει συστάσεις
 • Να προωθεί τη συμμετοχή των φοιτητών και την ανατροφοδότηση για την αξιολόγηση και τη διατύπωση συστάσεων σχετικά με τις πολιτικές του Πανεπιστημίου
 • Να εξετάσει προτάσεις από ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό και να κάνει συστάσεις
 • Να γνωρίζει τη νομοθεσία που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Παιδείας / Υπουργείο Εργασίας και άλλοι σχετικοί φορείς
 • Να υποβάλλει εκθέσεις και να παρέχει ανατροφοδότηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας, τουλάχιστον σε ετήσια βάση και κατά περιστάσεις.

Μέλη

Τα υφιστάμενα μέλη της Υποεπιτροπής Αναπηρίας είναι:

Δρ Στασίνος Δημήτρης (πρόεδρος)
Καθηγητής Ειδικής Εκπαίδευσης

Δρ Νικολάου Στέλλα
Υπεύθυνη Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας

Δρ Πετρώνδα Στέλλα
Κλινικός Ψυχολόγος

Κα Χρυσοστόμου Sue
Λειτουργός Στήριξης Φοιτητών

Κα Έλληνα Λιάνα
Υπεύθυνη Πρώτων Βοηθειών / Υπεύθυνη Υποδοχής

Κα Ιωάννου Σκεύη
Ανώτερη Ακαδημαϊκή Λειτουργός

Κα Πηλίδη Κάτια
Λέκτορας Νοσηλευτικής

Κα Περδικογιάννη Μαρία
Εγγεγραμμένη Ψυχολόγος, Σύμβουλος Φοιτητών

Κα Σταύρου Μαρία
Λειτουργός Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας

Κα Θράσου Μύρια
Υπεύθυνη Φοιτητικής Μέριμνας

Σημαντική Σημείωση: Αν έχετε σχετική ειδικότητα ή/και ειδικό ενδιαφέρον για τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών μας, επικοινωνήστε με την κα Μαρία Σταύρου ([email protected]) είτε για να συμμετάσχετε στην επιτροπή ή για να κάνει τυχόν συστάσεις τις οποίες η επιτροπή μπορεί να αξιολογήσει.

Οδηγίες

 • Guidelines for Documenting a Physical Disability
 • Guidelines for Documenting a Learning Disability

Βιβλιάρια

 • Students with Special Educational Needs Booklet – Faculty and Staff
 • Students with Special Educational Needs Booklet – Students