Χρήσιμα Έντυπα

Παρακάτω θα βρείτε έντυπα που αφορούν τους ακόλουθους τομείς:

Έκτακτη Ανάγκη

Fire Alarm Report Form

Accident / Injury Report Form

Dangerous Incident Report Form

Bomb Thread Procedure and Check List

Παράπονα

Reporting of Complaints Form

Αποζημίωση

Indemnity Form

Σχέδιο Ιατρικής Κάλυψης

Employee Medical History-English

Employee Medical History-Greek

Bank Details Authorization Form

Εξουσιοδότηση Πρόσβασης Εκτός Ωρών

After Hours Access Authorization Form