Σύνδεσμοι με τη Βιομηχανία και τον Επιχειρηματικό Κόσμο

The R&IO maintains links with various Units that are affiliated with the University of Nicosia, which serve as a link between academia and industry. A brief overview of these organisations is presented below.