Η Ποιότητα των Ανθρώπων

Το Πανεπιστήμιο εργοδοτεί πέραν των 200 καθηγητών πλήρους απασχόλησης, 90% των οποίων είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, διασφαλίζοντας έτσι ένα περιβάλλον μάθησης που είναι ταυτόχρονα οικείο και ποιοτικό, εφάμιλλο μερικών από των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.

Αναλογία σπουδαστών - καθηγητών

Ο αυξημένος αριθμός διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) συνεπάγει καλύτερη στήριξη σε σπουδαστές και προγράμματα, τόσο σε τεχνογνωσία όσο και σε εξειδίκευση στους προσφερόμενους τομείς μαθημάτων, ενώ βελτιώνει και την αναλογία διδασκόντων / σπουδαστών (από 1: 17,6 σε 1: 15,77). Η αναλογία υπολογίζεται βάση του αριθμού σπουδαστών πλήρης φοίτησης σε σχέση με τον αριθμό ΔΕΠ πλήρης απασχόλησης (ενώ δεν λαμβάνεται υπόψιν το ΔΕΠ μερικής απασχόλησης).

 

2007-2008

2010-2011

Αύξηση

Σπουδαστές

3302

4128

25.02%

Σπουδαστές πλήρους φοίτησης

2571

3312

28.82%

ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης

146

210

43.84%

Διοικητικό Προσωπικό πλήρους απασχόλησης

136

136

0.00%

Αναλογία Σπουδαστών/ΔΕΠ

17.60

15.77

-10.44%


Έρευνα

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό (ΔΕΠ) του πανεπιστημίου εξασφαλίζει διαρκώς χρηματοδότηση για ερευνητικά προγράμματα από εξωτερικές πηγές. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί πέραν των €10 εκατομμυρίων σε επιχορηγήσεις για έρευνα, απόδειξη της ποιότητας των ανθρώπων αλλά και της δέσμευσης του πανεπιστημίου στην έρευνα και παραγωγή νέας γνώσης.

Εξωτερικά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

 

2007-2008

2010-2011

Αύξηση

Νέα χρηματοδοτούμενα προγράμματα

18

33

83.33%

Συνολικός αριθμός τρέχοντων προγραμμάτων

28

43

53.57%

Συνολικός προϋπολογισμός νέων προγραμμάτων

3,570,974

7,385,801

106.83%

Συνολικός προϋπολογισμός τρέχοντων προγραμμάτων

7,644,153

10,052,943

31.51%

ΔΕΠ που εμπλέκεται σε νέα χρηματοδοτούμενα προγράμματα

28

67

139.29%

ΔΕΠ που εμπλέκεται σε τρέχοντα χρηματοδοτούμενα προγράμματα

56

90

60.71%

 

Εσωτερικά κονδύλια για έρευνα

 

2007-2008

2010-2011

Αύξηση 

ΔΕΠ με 3 ώρες απελευθερωμένο χρόνο για έρευνα

46

46

0.00%

ΔΕΠ με 6 ώρες απελευθερωμένο χρόνο για έρευνα

66

87

31.82%

Συνολικός αριθμός απελευθερωμένου χρόνου για έρευνα
(ώρες ανά βδομάδα)

546

660

20.88%

Συνολικός αριθμός απελευθερωμένου χρόνου για έρευνα
(ώρες ανά έτος)

20,724

25,386

22.50%

Χρήματα που έχει επενδύσει το Πανεπιστήμιο στην Έρευνα
μέσω απελευθέρωσης χρόνου για έρευνα

1,036,200

1,269,300

22.50%